Privatlivspolitik

Grundejerforeningen Ørnbjerg (GFØ) 1. juni 2018

GFØ s dataansvar

Foreningen, som du er medlem af, behandler personoplysninger og bestyrelsen har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvilke oplysninger, vi behandler, samt hvordan vi behandler dine personoplysninger. Dette for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for foreningens databehandling er, at foreningen kun behandler almindelige personoplysninger til bestemte foreningsrelaterede formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Foreningen behandler med andre ord kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af foreningens angivne formål.

Dine oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

GFØ er dataansvarlig, og foreningen sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Til dette formål har foreningen udpeget en dataansvarlig, som er foreningens sekretær, der kan kontaktes, såfremt du f.eks. har spørgsmål.

Kontaktoplysninger på foreningens dataansvarlige:

Foreningens CVR-nr: 34526397

Kontaktperson: Finn Hansen
Adresse: Tyttebærvej 10
Postnummer: 8900 Randers
Telefonnr.: 30497540
Mail: finnhansen47@gmail.com

Behandling af personoplysninger

Foreningen behandler følgende personoplysninger:

Almindelige personoplysninger på medlemmer:

o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, foreningsadresse, postadresse, indmeldelsesdato samt evt. telefonnummer og e-mailadresse.

  • Ved foreningsadresse forstås adressen på ejendommen, der er beliggende i foreningens område.
  • Ved postadresse forstås den adresse, som du har oplyst som kontaktadresse, såfremt dette ikke er foreningsadressen.

Her indsamler foreningen oplysninger fra :

Foreningen får oplysningerne fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Foreningen behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når foreningen har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger

At det er nødvendigt for at opfylde dit medlemskab af foreningen

Behandling,  der måtte følge af lovkrav

Behandling, der måtte kræve nærmere samtykke fra dig i den pågældende situation.

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, indkaldelse til generalforsamling, udsendelse af referater, information om lokalplaner og lign.

Som led i foreningens aktiviteter

Administration af din relation til foreningen

Foreningen behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang foreningen behandler dine medlemsoplysninger, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til oreningens pligter jf. vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning af og registrering af betaling af kontingent, evt. forfølgning af restancer,herunder retslig inkasso.

Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i Regnskabslovgivningen, opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i en periode efter din udmeldelse af foreningen (se afsnittet opbevaring og sletning af dine personoplysninger).

Samtykke

Foreningens behandling af dine personoplysninger baserer sig på din aktive indmeldelse i foreningen.

Videregivelse af dine personoplysninger

Foreningen videregiver ikke personoplysninger til virksomheder til markedsføring.

Foreningens hjemmeside gør ikke brug af cookies til mulige eksterne eller kommercielle anvendelser

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Foreningen opbevarer dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i Regnskabslovgivningen, opbevarer foreningen dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 måned efter ophør af medlemskab.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når foreningen behandler personoplysninger om dig:

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

• Retten til indsigt i egne personoplysninger

• Retten til berigtigelse

• Retten til sletning

• Retten til begrænsning af behandling

• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

• Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod foreningens behandling, ved at henvende dig til foreningens dataansvarlige. Den dataansvarliges kontaktoplysninger finder du øverst i dokumentet.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger foreningen, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald de nødvendige ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Foreningen forbeholder sig retten til at foretage ændringer i nærværende privatlivspolitik fra tid til anden.

Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.

Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Revisionshistorik

Dokumentet er udarbejdet af GFØ 1. udgave, 10. juni 2018.