Beretning 2019

Bestyrelsens beretning, Grundejerforeningen Ørnbjergs generalforsamling 5. juli 2019

Det er i år 40 år siden grundejerforeningen blev oprettet så vi synes at dette runde jubilæum fortjener at blive fejret.

Derfor har vi valgt at foreningen efter den formelle generalforsamling er vært for et opgraderet arrangement – som også bestemt ved vedtagelsen af budgettet for 2019 på sidste års generalforsamling!

Beretningen bliver dog ikke en tale med tilbageblik på foreningens 40-årige virke, men mon ikke vores efterfølgende middag kan give anledning til at mindes begivenheder gennem årene?

I det forløbne år har vi set nye ejere komme til i flere huse og et generationsskifte er nok undervejs for de af os der har været med fra starten. Stort velkommen til de nye medlemmer af foreningen. Det er også tydeligt at der i dette år har fundet flere ombygninger sted der nyder godt af den nye lokalplan der blev vedtaget i 2016.

Naturpleje

Hovedopgaverne for bestyrelsen i det forgangne år har igen drejet sig om naturpleje af vores fællesområder.

Afgræsningsprojektet som blev vedtaget sidste år er nu blevet sat i værk, og der går 5 små Dexterkøer og en kalv i den nyetablerede fold øst for Sarasvej. Som opfølgning på diskussionen på generalforsamlingerne i 2018 har vi konsulteret eksterne advokater for at få en afklaring af de foreningsretlige spørgsmål der blev rejst, – hvilket vi fik et entydigt svar på – og vi har fået genbekræftet at Jammerbugt kommune ikke finder projektet i modstrid med lokalplanen. Folden blev herefter sat op i april måned og indvielsen fandt sted 11. maj med udsættelsen af dyrene. Mange medlemmer var mødt frem og nød synet i det fine vejr og vi fik flot omtale i bl. a. Løkken Folkeblad og Nordjyske. En folder om vores naturpleje ved afgræsning ligger i en kasse ved indgangen midt på foldens vestside. Jeg har medtaget ekstra eksemplarer som ligger til de af jer der endnu ikke har den. Det er ingen hemmelighed at der har været stærke modstandere af projektet, og adskillige mails er sendt rundt herom. Der er indgivet en klage til Planankenævnet over kommunens afgørelse, og – uvist for os i bestyrelsen – er der måske også et civilt søgsmål undervejs. Det var trist at opleve forsøg på at sabotere projektet – markeringspæl til placering af målerbrønd blev fjernet, medlemmer af foreningen foranledigede at kommunens tilsagn om vederlagsfrit at transportere dyrene til folden bortfaldt (med ekstraomkostning på 2500 kr til foreningen som følge), og den første store stak foldere var forsvundet dagen efter de blev anbragt. Jeg er også blevet informeret om klage til kommunen om antal dyr og placering af solcelle. Vi har informeret detaljeret om advokatkonsultationen for nyligt, og afventer behandlingen af klagerne.

Vi synes nu det er tid til at se fremad. Dyrene forventes hjemtaget af dyreholderen i det sene efterår, og genudsat til foråret. Vi skal i foreningen tage stilling til om vi ønsker at fortsætte projektet baseret på de erfaringer vi gør os, og bestyrelsen ser næste års ordinære generalforsamling som det rette tidspunkt at tage denne beslutning. Derfor vil vi opfordre jer og alle øvrige medlemmer til løbende at indberette eventuelle oplevede gener ved projektet til bestyrelsen så alle forhold kan blive taget i betragtning til næste år når vi skal beslutte om projektet skal forlænges og om vi kan undgå mulige gener. Vi hører naturligvis også gerne om positive tilbagemeldinger – jeg kan personligt fortælle at gæster i vores hus og min egen familie synes det er dejligt at se dyrene og at folden er indrettet så fint i samspil med naturen som tænkes kan. Det overordnede formål om naturpleje og fremme af betingelser for hedepletvinge er det nok endnu for tidligt at vurdere på – men der har været masser af flyvende hedepletvinger inde i folden, og Dexterkøerne ser ud til at trives, og gør deres bedste for at forhindre tilgroning. Årets naturoplevelse – nemlig besøg af den sjældne hærfugl i slutningen af maj, bevidnet af aftenens dirigent – fandt også sted i folden – mon ikke et godt tegn på at ideen virker?

Foreningens arbejdsdag fandt sted 21. september – netop som orkanen Knud rasede. En lille skare modstod tappert stormen, og i tæt samarbejde med Team Vand og Natur fra kommunen og Danmarks Naturfredningsforening fik vi fældet og tyndet en masse opvækst inklusive større træer. Samtidig blev de grønne plastrør – der har beskyttet de unge egetræer der blev plantet for 5 år siden som led i Grønt partnerskab programmet – fjernet og bortskaffet. De store mængder affald fra dagen lå længe og ventede på afhentning, men det lykkedes med velvillig bistand fra kommunen at få de største partier kørt væk gratis for foreningen, mens de sidste bunker er blevet fliset af Sommerhuspedellen. Sådanne koordinerede indsatser vil stadig være nødvendige fremover og vi har nu frivillige der har meldt sig til et naturplejeudvalg der vil sikre planlægning og gennemførsel af tiltag i samarbejde med bestyrelsen. Tak til Carsten K, Susanne H., Bent T., Erling R. og Kaj T. for at tilmelde sig.

Den aftalte kraftige beskæring af randbevoksningen af den østlige lune blev foretaget det tidlige forår i henhold til budget og dispensationsaftale med kommunen. Kommunens biolog har været forbi og synes ligesom vi at resultatet ser godt ud. Fjernelse af de vedbærende vækster langs kanterne vil betyde langt mindre tilgang af biologisk materiale til vandfladen og langsommere vækst af grøden.

På opfordring af Jammerbugt Kommune deltog Grundejerforeningen aktivt i Naturmødet i Hirtshals i slutningen af maj. Lørdag 25. maj gav Bent Trangbæk under temaet ”Den gode lodsejerfortælling” et flot 45 minutters indlæg, hvor han fortalte om foreningens mange spændende aktiviteter gennem årene for at bevare og forbedre områdets natur. Bent viste under indlægget en række smukke fotos hvoraf mange var udlånt af vores nabo på Sofievej Christian Kelsen. Fremragende reklame for vores område og stor tak til Bent.

Veje og stier

Vores veje har været i god stand i det forløbne år, og samarbejdet mellem entreprenørerne Søren Vad og Bo Sand ser ud til at fungere fint. Der er gennemført en let udbedring her før sommerferien og så må vi se hvordan vejrforhold og færdsel påvirker vejenes tilstand resten af året, og om der bliver behov for mere vedligehold. Og som sædvanligt : husk at køre langsomt!

Trampestierne bliver flittigt brugt og vi skal finde et medlem der frivilligt melder sig til at holde dem pænt klippet nu hvor Marianne og William Bluhme har solgt deres hus. Tak til William for stor indsats også på dette område i mange år.

På stien langs den vestlige side af Hjertesøen er der en passage med en lille skrå gangbro over en lavning. I vådt føre bliver den meget glat, og uheldigvis førte det til et fald og et brækket håndled for et af vore medlemmer med fem ugers gipsning til følge. Der er nu påsat tværpinde på gangbroen for at gøre den sikker også i regnvejr.

Grøfter og dræn

Jane Møller Mortensen fra kommunen har efter aftale leveret pejletal fra området ved Selmavej fra andet halvår 2018 og første halvår 2019. Tallene viser alle en fin afstand til grundvandsspejlet. Den 27. maj foretog Leif M. Jensen A/S den årlige spuling af dræn på Sletten neden for Selmavej. Jeg var selv til stede og det er klart at vores tidligere problemer har ført til stor opmærksomhed på at holde drænrørene velfungerende. Vi er ikke i bestyrelsen klar over nuværende problemer med medlemmernes sivebrønd anlæg, men lad os høre om der er behov for indsats fra foreningens side. Grøfterne oprenses efter en to-årig rutine.

Flisning

Sommerhuspedellen har foretaget den store runde her i juni måned. Det er tydeligt at bevoksningen i plantageområderne nu har nået en alder hvor nogle nåletræer går ud eller falder i blæsevejr, og mange træer trænger til beskæring simpelthen for at holde tilkørsel fri eller sikre fri udsigt. Derfor må vi nok regne med stigende udgifter til flisning og bortskaffelse af affald fremover. Årets anden runde bliver sidst på året. Husk at lægge det tydeligt frem langs stikvejene så det er let at komme til for Sommerhuspedellen.

Fibernet

Mange af os tog imod tilbuddet fra Stofa om at få indlagt fiberbredbåndsnet. Vilkårene er blevet ændret i oktober 2018 således at der nu er indført en fast afgift hvis man ønsker at holde pause i vinterhalvåret hvor huset måske ikke benyttes og samtidig et fast oprettelsesgebyr for nye kunder. Prisen for en dvaleperiode er 199 kr op til 6 måneder. Hvis I oplever problemer med nettet bedes I selv kontakte Stofas kundeservice på 80303030 el. 70115080

Hjemmesiden

Vores hjemmeside er med assistance fra ekstern konsulent flyttet til nyt webhotel der kan håndtere forskellige kodeprogrammer samtidigt. Dette har betydet en vigtig modernisering af hjemmesiden som nu har 10-12 år på bagen. Desværre har vi flere gange oplevet at medlemmer har haft problemer med log in på den lukkede hjemmeside hvor der er adgang til oplysninger om telefonnumre og mail adresser på de enkelte medlemmer. Det er aftalen med vores webmaster Povl-Erik Halmind at I kontakter ham direkte hvis I oplever sådanne problemer, så sørger han for de bliver løst. Povl-Erik har solgt sit sommerhus, men fortsætter indtil videre som vores webmaster hvilket vi er meget taknemmelige for. Vi har fået beskrevet fra Povl-Erik hvilke arbejdsopgaver rollen som webmaster indebærer, og han har lovet os at det er et overkommeligt job! Vores efterlysning efter en frivillig der på sigt kan overtage denne rolle fra Povl-Erik har desværre endnu ikke givet resultat. Vi vil gerne her på generalforsamlingen endnu engang opfordre jer til at byde ind på denne opgave – måske endda et af jeres børn eller børnebørn kunne tænke sig at prøve kræfter hermed?

Ørnbjergskiltet

På eget initiativ har Poul Erik Sørensen sat nye ris i vores vartegn, kosten på Ørnbjerg samt malet jernstativet. Det er blevet rigtig flot, så der skal lyde en stor tak til Poul Erik. Selve træpladen, der bærer bogstaverne, trænger også snart til udskiftning, så hvis der er medlemmer, der har adgang til en sådan plade og har mulighed for at lakere og montere den, hører bestyrelsen gerne herom. Udgifterne til materialer bliver naturligvis refunderet.

Jammerbugt kommunes formandsmøde for grundejerforeningerne 29. maj

Jeg deltog i det årlige møde hvor kommunen informerede om aktuelle emner.

En repræsentant fra politiet var til stede og fortalte om indbrudssikring i sommerhuse. Der er godt 200 sommerhus indbrud om året i kommunen. Flest sidst på året og det tidlige forår. Hele 66 indbrud januar 2019! Hvad kan man gøre for at forhindre indbrud? Oplagte gode råd så som sensor styret lys/timer på lys, vinduer og døre sikres med gode låse, ikke runde hoveder på nøgle. Benyt Nabohjælp systemet. Kom gerne affald i skraldespanden. Gør opmærksom på dna mærkning af værdifulde genstande. Installer eventuelt alarm. Jeg håber ikke vi har været ramt af denne bølge i januar, men skal opfordre til at holde øje med forhold hos naboer der kunne tyde på indbrud og straks tage kontakt hvis det er tilfældet.

Planer for fremtidig håndtering af affald for at sikre mere genbrug blev diskuteret. Arbejde opstartes nu i kommunen men national ensartet løsning forventes indført i 2020. De vigtige spørgsmål som også berører os er: Hvor meget sortering, samme som i helårsbeboelse, hvordan løse det med få og ikke for tunge biler? Der er stadig mange løse ender. Hvordan med madaffald? Kommunen har lovet en dialog om fælles hhv individuelle løsninger for de enkelte områder.

Et eksempel på beredskabsplan fra Blokhus Klitplantage for evakuering ved brand blev gennemgået. Planen indeholder informationer om flugtveje ift tørkeindex, alarmering, evakuering, hjælp ved brand, selve slukningsarbejdet, og beredskab ved det enkelte hus fx i form af branddaskere. Plan ophængt synligt i huset på dansk og tysk. En sådan plan er nok mest relevant når husene ligger omsluttet af plantage. Vi lægger eksemplet på hjemmesiden og vil overveje om en lignende skal udarbejdes for vores område. Vi har jo i to omgange selv oplevet brande der blev udløst fra maskiner og som kunne have bredt sig hvis uheldet havde været ude. Holdninger til dette emne meget velkomne.

Afslutningsvis vil jeg stærkt opfordre til at vi holder den gode tone i omgang med hinanden, respekterer at der er områder vi ikke alle er enige om, men at vi alle har et fælles mål nemlig at sikre et pragtfuldt område fremover som et sted der byder på så mange dejlige oplevelser og er en helle for os alle i ferier og perioder hvor det er muligt at nyde Kettrup Bjerge i fulde drag.

Jeg vil gerne takke mine kolleger i bestyrelsen for et godt og udfordrende stykke arbejde i det forgangne år, og Hans Dahl for at revidere vores regnskab og tak til alle jer der har bidraget med frivillig indsats på den ene eller anden led.

På bestyrelsens vegne

Peter Bonne Eriksen

formand