Nyhedsarkiv

Sommerhuspedellen i fuld gang med flisningIndvielsen af naturpleje ved afgræsning

                          

 
Kære alle,
 
Lørdag 11. maj kl ca 9 blev 5 voksne Dexter kreaturer, den ene med en kalv fra januar, udsat af dyreholder Allan Jensen i vores nye flotte fold. De små køer besigtigede hurtigt arealet og syntes rigtig godt tilfredse med deres nye hjem. De har således forlængst fundet frem til drikkeskålen med frisk vand og græsser ivrigt. Over 30 personer fra sommerhusene i Grundejerforeningen kom forbi i det dejlige vejr, og fik en lille opstrammer og lejlighed til at se hegningen og dyrene Vi har opsat en lille kasse med låg ved V-lågen hvori der ligger en trykt folder der fortæller om projektet. Tag gerne et eksemplar med hjem til sommerhuset, vi har mange ekstra til omdeling. Fangefold bliver snarest etableret bag granremisen i den østlige del af folden, og solcellen med batteri bliver ligeledes flyttet til
en meget diskret placering. Billeder fra indvielsen er vedhæftet, hvoraf nogle som sædvanligt velvilligt er stillet til rådighed af Christian Kelsen.

                               

 

 
På bestyrelsens vegne
 
Hilsen Peter”  

Nyhedsbrev maj 2019
 
Kære alle,
 
Så står højsæsonen for døren.
 
Her er status for foreningens aktiviteter
 
Afgræsningsprojektet
 
Hegn og vandledning er nu klargjort i henhold til sidste års generalforsamlingsbeslutning, og dyr vil blive udsat på området d. 8. Maj ca kl 14. Solcellens placeringer midlertidig og vil snarest blive flyttet. Alle er meget velkomne til at overvære indvielsen. Det bliver spændende at følge projektet!
 
Østlige lune
 
En kraftig beskæring af randbevoksningen har fundet sted på baggrund af den tilladelse der er givet fra kommunen, og affaldet fjernet. Budgettet som var afsathertil er overholdt.
 
Veje og flisning
 
Vejene har været i god stand henover vinteren og det tidlige forår, men vi forventer en udbedringsrunde inden sommerferien.
 
Som sædvanlig vil Sommerhuspedellen foretage flisning i juni, så hvis I fælder og beskærer omkring husene bedes affaldet lagt ud langs hovedvejene så det ernemt tilgængeligt.
 
Bredbåndsnettet
 
Stofa har ændret deres betingelse for nye kunder i oktober 2018, hvor der fremad vil være et oprettelses gebyr på 199 kr. Dvs. det er gratis at opsige sitabonnement, men vil koste 199 kr. at genåbne. Opsiger man, skal man sende sit udstyr retur. Der er også mulighed for at sætte sit abonnement på ”dvale”for 199 kr. i op til 6 måneder, fx i vinterhalvåret. I så fald er der ikke nyt oprettelsesgebyr, og udstyret skal naturligvis ikke returneres.
 
Naturmødet Hirtshals 23. – 25. maj
 
Grundejerforeningen er blevet inviteret af Jammerbugt Kommune til at fortælle om foreningens naturplejeaktiviteter gennem årene.
 
Bent Trangbæk på foreningens vegne vil stå for præsentationen som er programsat til lørdag formiddag 25. maj. Alle er velkomne til at overvære denspændende præsentation.
 
Med venlig hilsen
 
Peter”

Nyhedsbrev januar 2019
 
Foreningens hjemmeside
 
Omlægningen til nyt webhotel er nu færdiggjort således at de tekniske problemer omkring medlemslogin til den lukkede side nu også er løst. Husk at hjemmesidens adresse er www.gf-oernbjerg.dk og login er nu ændret således at hvert medlem benytter sin mailadresse ( som fremgår af listen på den lukkede side) og det fælles kodeord hermes. Tak til jætteindsats fra vores webmaster Povl-Erik Halmind!
 
I må meget gerne tjekke at oplysningerne om de enkelte huse på den lukkede side er korrekte, specielt ifm ejerskifter eller nye telefon numre og mailadresser, således at I kan kontaktes af naboer mm hvis der er behov herfor. Hvis der skal foretages rettelser i disse stamoplysninger bedes dette meddelt senest 1. marts til foreningens sekretær Finn Hansen, så sørger vi for at det snarest bliver udført samlet.
 
Naturplejeprojektet
 
Dyreholderaftalen i den endelige udgave med godt in-put fra kommunen er nu underskrevet af vores dyreholder Allan Jensen, og gælder for kalenderåret 2019, hvorefter foreningen tager stilling til evt forlængelse. Hegnet omkring det 5 hektar store afgræsningsområde i foreningens fællesområde C sættes op inden Påske, og det er planen at dyr kan udsættes i løbet af maj. Dato for indvielse vil fremgå af næste nyhedsbrev. Fondsbevillingen på 50.000 kr fra 15. Juni Fonden er allerede indgået på foreningens konto. Vi mangler fortsat et par frivillige medlemmer til at kunne genetablere naturplejeudvalget, interesserede er meget velkomne til at kontakte formanden Peter Bonne senest 1. marts.
 
Kommunen forventer at bortskaffe de store affaldsbunker der ligger i fællesområderne fra arbejdsdagen i september en af de nærmeste dage og har afventet en kuldeperiode så terrænet bedre kan tåle kørsel med lastvogn.
 
Foreningens 40 års jubilæum
 
Som besluttet ved budgetgodkendelsen for 2019 på sidste års generalforsamling vil vi markere foreningens 40 års jubilæum og foreslår at kombinere dette med generalforsamlingen 5. juli. Vi efterlyser hermed frivillige der gerne vil hjælpe med arrangementet som nok kommer til at indebære en beskeden egenbetaling( i lighed med vores fine 25 års jubilæum) for de mange medlemmer som vi håber vil deltage ! Tilmelding til at være med i arrangement komite senest 1. marts til formanden Peter Bonne.
 
Veje
 
Vi synes at vejene generelt er i god stand og afventer forårets komme før vi beder vores partner om at starte udbedringer
 
 
Hilsen med store forventninger til et godt 2019 for foreningen
 
Pbv Peter
Nyhedsbrev Oktober 2018

a.      Afgræsningsprojektet
 
Bestyrelsen har konsulteret tre forskellige eksterne advokater som alle uafhængigt af hinanden har bekræftet bestyrelsens opfattelse af at
grundejerforeningens generalforsamling har taget en holdbar og bindende beslutning om at vi iværksætter afgræsningsprojektet, og at dette ikke forhindres
af ejerforholdene til fællesområderne. Vi har også fået bekræftet at det vedtagne budget holder, og dyreholderaftalen er klar til underskrift. Folden vil blive
etableret i samarbejde med PODA, som er førende på området, og med strømforsyning fra solcelle efter anbefaling fra Jammerbugt kommune. Det er planen
at indhegningen står klar så dyrene kan udsættes til foråret 2019. Nærmere detaljer følger med næste nyhedsbrev.
 
b.      Flisning
 
Det er aftalt med Sommerhuspedellen at årets sidste flisning som sædvanlig finder sted i løbet af december. Alle der har   foretaget rydninger/grenbeskæringer
mm omkring eget hus bedes derfor lægge affaldet ud på områdets veje så det er let at håndtere for Sommerhuspedellen.
 
c.      Stofa bredbåndsnet – hvile abonnement
 
Vi har fået information om at det er muligt at sætte sit abonnement på hvile i vinterperioden hvis der er ønske herom. Hermed vil der kunne spares en del af
de løbende betalinger. Hver enkelt abonnent skal selv sørge for dette ved at kontakte Stofa kundeservice på    80303030 eller 70115080.
 
d.      Naturplejeudvalg
 
Som nævnt i notat ifm arbejdsdagen 21. september vil bestyrelsen gerne nedsætte et naturplejeudvalg som skal bistå med planer for foreningens fremtidige
naturpleje af fællesområderne. De første medlemmer har allerede meldt deres interesse for at deltage, men der er plads til endnu mindst to til tre medlemmer
så kontakt gerne formanden senest 1. december hvis det er noget I har lyst til at være med til.


Naturplejearbejdsdag 21. september 2018


 
Vi var i alt 17 personer der trodsede stormen Knud og stillede op til arbejdsdagen fredag 21. september.
 
Udover 13 medlemmer fra foreningen – fordelt på 9 huse – kom også tre personer fra Jammerbugt Kommune og hjalp til med råd og dåd, ligesom også Ove Albrektsen fra Danmarks Naturfredningsforening igen i år deltog.
 
Om formiddagen koncentrerede vi os om tilgroningen omkring Hjertesøen og den tilgroede lune, og både motorsave, buskryddere, leer og ørnenæb var i flittig brug, hvilket de store bunker ned mod Kettrup Bjergevej vidner om. Også de grønne plastrør der i nogle år har beskyttet de nyplantede egetræer i skoven blev omhyggeligt fjernet, nu hvor de har tjent deres formål.
 
Stormen og regnen tog til omkring middag hvor vi holdt pause i læ på en lille lysning nær det sted hvor trampestien munder ud i Sarasvej.
 
Vi talte her om at genetablere foreningens naturplejeudvalg som skal bistå bestyrelsen med planer for det løbende naturplejearbejde på fællesarealerne, hvilket der var positiv stemning for.
 
Medlemmer der er interesserede i at være med i dette udvalg bedes kontakte formanden senest 1. december
 
Om eftermiddagen fortsatte arbejdet på arealet øst for Sarasvej hvor en masse selvsåede graner og pilekrat blev fældet og fjernet.
 
Humøret var i top hele dagen, men også en flok trætte medlemmer der skiltes hen ad eftermiddagen.
 
Det var tungt arbejde – som fortsatte lørdag og søndag for nogle få af os – at få båret det hele sammen i store bunker, som kommunen meget velvilligt har lovet at fjerne uden beregning.
 
Det er flot som vi bliver støttet i dette arbejde af kommunen og DN.
 
Mange tak til alle for en brav indsats, og til Knud for først at kulminere i vores område da vi var blevet færdige.

Naturpleje arbejdsdag fredag  21. September
Kære alle
Igen i år afholder grundejerforeningen en arbejdsdag hvor alle interesserede  medlemmer inviteres til at deltage . Formålet er at rydde uønskede vækster
 i fællesområderne i henhold til lokalplanen. Trængende steder er bl a omkring lunerne,  de åbne områder mellem Sinnesvej og Selmavej, og området øst
for Sarasvej.
Team Vand og Natur fra Jammerbugt Kommune har velvilligt  lovet at hjælpe igen med råd, indsats og materialer.
Foreningen vil sørge for forplejning undervejs. Medbring gerne buskryddere og motorsave hvis I har mulighed herfor.
Mødested ved Hjertesøen  kl 10 – vi forventer at slutte kl 15
Vi vil samtidig høre om der er frivillige der har lyst til at indgå i naturpleje arbejdsgruppe, som skal bidrage med at planlægge det fremtidige løbende
arbejde inden for vores 50 hektar fællesområder.
Tilmelding til arbejdsdagen senest 14. september til undertegnede på tlf 21696212 eller mail peterbonneeriksen@hotmail.com


Ørnbjerg Cup blev afviklet 7. juli – som sædvanligt dagen efter den ordinære generalforsamling.
 
Jytte Borghus stod denne gang for et flot arrangement i Løkken Golfklub, og der var rekordstor tilmelding, i alt 15 spillere.
 
Samlet vinder blev Marianne Bluhme med den flotte score 37 Stablefordpoint, og hun får nu sit navn indgraveret i vandrepokalen.
 
Efter turneringen som fandt sted i pragtfuldt vejr, nød deltagerne en frokost i klubhuset. Husk allerede nu at reservere dagen for næste års match : 6. juli 2019.
På fotoet ses fire glade spillere : Hans Jørgen Hørning, William Bluhme, Torben Madsen og John Borghus”

         

” Den sjældne mosehornugle er hvert forår gæst i vores område hvor den tydeligt trives i klitheden med masser af mus som fødegrundlag.
Som den eneste af vore ugler er den aktiv når det er lyst, og den går typisk på vingerne sidst på eftermiddagen og kan ses jage frem til det bliver mørkt.
Kendes fra den beslægtede skovhornugle som også findes i området på de gule øjne, og de meget kortere ”horn”. Dette år var der hele 4 mosehornugler der
kunne nydes i deres elegante svævende flugt lavt over terrænet – mest i området mellem Sofievej, Selmavej og Sinnesvej i perioden omkring månedsskiftet
marts-april. Christian Kelsen har taget en serie fantastisk smukke billeder af høj kvalitet, som vi har fået lov til at bringe her på vores hjemmeside.”

   

”Vejvedligeholdelse og flisning – status 12. april 2018
Kære alle,
Efter en lang vinter er foråret nu kommet, og sommerhus sæsonen står for døren.
Som sædvanlig vil vores 4 veje blive udbedret og denne gang har vi bedt Søren Vad fra Saltum – som har godt udstyr og erfaring – om at forestå arbejdet
i samarbejde med vores sædvanlige entreprenør Bdr Sand. I løbet af den nærmeste tid skulle vejene gerne være i god stand igen.
Jeg har også aftalt med Sommerhuspedellen at han foretager flisning i løbet af juni måned, så I bedes lægge grenaffald og ryddede vækster langs vejene
inden starten af juni, så det bliver så let som muligt for Sommerhuspedellen at foretage flisningen og bortskaffe materialet.
Hilsen Peter”


Fibernet gravearbejde – status primo April 2018
Nedgravningen af hovedkabel langs vore forsyningsveje og stikkabler til de enkelte huse der er tilmeldt er nu gennemført af MH Entreprise som udfører
arbejdet for STOFA. Den sene frost har besværliggjort arbejdet og jeg er blevet gjort opmærksom på at der flere steder er behov for udbedring så
tilkørselsvejene kommer i ordentlig stand igen. Det er planen fra entreprenørens side at der snarest bliver foretaget en gennemgang af hele strækningen,
og skader rettet. Jeg har aftalt med formanden Kim Nielsen, at han kan kontaktes af de enkelte husejere direkte på telefon 50780825, hvis I har
observeret problemer, så vil han sørge for udbedring.


Fibernet nedgravning starter fra uge 5
Kære alle,
Nedgravning af Nyfors/stofa fibernet, som udføres af MH Enterprise starter nu inden for den nærmeste tid på hver af vore fire veje.
Afhængigt af vejrforhold er det planen at hovedlinjerne er afsluttet inden starten af marts. Linjerne bliver lagt i jorden langs vejene, og entreprenøren vil sørge
for at dække ordentligt til efter arbejdet så det ikke ses at der er gravet. Etablering af stikledninger til de enkelte huse der har meldt sig til ordningen vil ske
efterfølgende efter aftale med husejerne.


” Kære alle,
Hermed til information en kort status over aktiviteterne i foreningen siden sidste nyhedsbrev.
• Forundersøgelser til naturplejeprojekt
o Vi har fået in-put fra adskillige medlemmer af foreningen efter gennemførelsen af den vejledende spørgeskemaundersøgelse, og søger at tage hensyn til
disse i vores videre arbejde med et forslag
o Vi har fået bekræftet fra Jammerbugt kommune at et afgræsningsprojekt med indhegning af dele af område C øst for Sarasvej er i overensstemmelse med
lokalplanen
o Vi har tilsagn fra 15. Juni Fonden om finansiering af et sådant projekt med op til 50.000 kr
o Med støtte fra team ”Vand og Natur” i Jammerbugt kommune er udkast til en eventuel aftale med dyreholder ved at blive udarbejdet
o Vi har informeret naboforeningerne Ørnbjerg II og Lille Norge om de igangværende undersøgelser
o Før et egentligt beslutningsforslag til generalforsamling gøres færdigt, vil vi indkalde til et informationsmøde i det tidlige forår. Tid og sted følger.
• Veje, grøfter og flisning
o Den megen regn i efterårsmånederne har været med til at skabe mange nye huller i vores veje. En ekstra udbedring er aftalt med Bdr Sand
o Oprensning af grøfter er foregået efter planen
o Årets sidste flisning af grenaffald mm er netop foretaget af Sommerhuspedellen
• Etablering af fibernet i området
o Seneste nyt er, at Stofa har fået tilstrækkeligt antal tilmeldinger, så fibernettet vil blive anlagt i vores område med mulighed for at de enkelte sommerhuse
kan få hurtige stabile internet forbindelser og om ønskeligt også TV signalet via det nye net. Tidsplaner vil blive kommunikeret senere.
Mange hilsner med ønsket om en glædelig jul og godt nytår
På bestyrelsens vegne
Peter”Nyt om dræn, veje og flisning
Kære alle,
Efterårets vedligeholdelsesaktiviteter er i gang på følgende vis :
– Drænet fra Selmavej afløbet ned mod vandløbet nord om Hjertesøen renses efter aftale med kommunen
– Veje udbedres disse dage af Bdr Sand inkl udfyldning af større huller bl a på Sylviavej og etablering af vigeplads på Selmavej
– Sommerhuspedellen vil foretage flisning af grenaffald mm i slutningen af november. Husk at placere affaldet så det er let at gå ti
Hilsen Peter”


Spørgeskemaundersøgelse
”Kære alle,
Som opfølgning på spørgsmålet der blev rejst på generalforsamlingen 7. juli i år om mulighed for et afgræsningsprojekt på foreningens områder har vi nu
gennemført en vejledende spørgeundersøgelse via nettet, med anvendelse af det gratis program SurveyMonkey. Formålet har været at høre foreningens
medlemmer om holdningen til at fortsætte med at udarbejde et egentligt projektforslag til behandling på en generalforsamling, og samtidigt få indikationer
om medlemmernes indstilling til nogle af de vigtigste forhold omkring et sådant projekt.
Vi udsendte invitation til at deltage til alle 94 medlemmer som vi har mailadresser på, og modtog 73 svar ved fristens udløb 14. september.
SurveyMonkey programmet har behandlet svarene og resultatet er vist for samtlige 8 spørgsmål i den vedhæftede fil. Det skal bemærkes at ikke alle har
valgt at besvare samtlige spørgsmål, hvilket fremgår af tabellerne.
Hovedresultatet er at 59 % har svaret ja til at bestyrelsen skal gå videre med et egentligt projektforslag, mens 37 % har svaret nej og 4 % har svaret ved ikke.
Bestyrelsen har diskuteret resultatet og konkluderet at der er opbakning til at gå videre med et egentligt forslag.
Den vejledende undersøgelse peger på at vi skal fokusere på følgende forhold i projektforslaget
– 1) Placering af indhegningen således at den kommer til at genere nærmeste beboere mindst muligt
– 2) Skaffe størst mulig viden om mulige gener, fx lugt og fluer
– 3) Sikre at finansiering og daglig drift ikke kommer til at belaste foreningen
– 4) Opstille succeskriterier og tidspunkter for vurdering af status for projektet
– 5) Sikre at forslag vil være i overensstemmelse med bestemmelser i lokalplanen, og at andre relevante tilladelser kan opnås
Bestyrelsen vil nu arbejde videre efter disse retningslinjer og ønsker at invitere også modstandere af projektet fra foreningen til at deltage konstruktivt så vi
får et forslag udarbejdet der bedst muligt tager højde for indvendinger og bekymringer.
Vi regner med at have afklaring på hovedpunkterne omkring nytår, og hvis bestyrelsen finder at et forslag herefter kan fremsættes der på tilfredsstillende vis
anviser løsninger på ovennævnte kritiske punkter er det tanken at lægge det frem på en ekstraordinær generalforsamling i det tidlige forår.
Slutteligt vil jeg gerne fremhæve at dette projekt har et primært mål – nemlig at bevare og fremme den pragtfulde natur vi har i vores fællesområde ved en
skånsom og velkontrolleret afgræsning over en periode, som skal forhindre tilgroning af området, og dermed bevare bedste levebetingelser for en varieret
fauna og flora.
Hvis I har spørgsmål eller kommentarer er I meget velkomne til at kontakte mig.
Mange hilsner Peter”
Resultater er vist i tabeller for hver af de otte spørgsmål.Rigtig mange af os inklusive mig selv har i sommer oplevet at se affaldsposen flænset og indholdet spredt ud. Det er ræven, som åbenbart har lært sig at
åbne lågen til stativerne, og derefter i nattens mulm og mørke tømme poserne i jagt på spiselige madrester . I opfordres til at sikre lågen mod denne uvelkomne
madrøver, fx med en sten eller sørge for at hængslerne sidder godt i spænd.
Hilsen Peter”.


Vedrørende Stofa
Jeg har fået flere henvendelser fra medlemmer vedr Stofas planer om at etablere fibernet i vores område, og dermed mulighed for hurtig internetadgang. Efter
kontakt med Rasmus Mogensen som er ansvarlig hos Stofa for projektet i vores område, følger hermed den seneste information :
”Tidshorisonten for Stofas salgskampagne er indtil 1. september, hvor der skal opnås 40% tilmeldinger fra sommerhusene i området. Projektets område er nord
for Saltumstrandvej og op til syd for Grønhøj med i alt ca. 1.100 sommerhuse og interessen er stor – specielt fordi Stofa giver gratis tilslutning indtil nærmeste
facade af sommerhuset. De lokale grundejerforeninger bliver adspurgt og oplyst om gravearbejdet. Gravearbejdet bliver lavet ordentligt og efterfølgende
godkendt af kommunen.
Stofa søger altid tilladelse af kommunen, inden de begynder at grave. Efterfølgende søges også gravetilladelse for de matrikler som bestiller, samt tjekker
oplysninger for eksisterende kabler og rør.
Stofa graver et helt nyt netværk ned af fiberkabler, som fremtidssikrer området. De lader de eksisterende kobberkabler ligge, da de typisk er ejet af YouSee.
Det er gratis i øjeblikket at blive tilkoblet fibernettet, hvilket normalt koster 5.495 kr. Stofa graver op til nærmeste facade af sommerhuset og går gennem
soklen, hvor de indvendigt monterer en fiberboks og en router til wifi. Vil man have gravet op langs siden af sommerhuset eller om bagved, koster det
200 kr. pr. påbegyndt meter. Man har også mulighed for at grave selv, så er det gratis. Det er bare vigtigt at man monterer fiberboksen rigtigt, da den ikke
kan flyttes efterfølgende. Har man træterrasse, skal man selv løfte de inderste brædder.
I øjeblikket er det kun Stofa som har adgang til fiberkablerne, da det er Nyfors/SE som graver dem ned i området.
Har I flere spørgsmål, er I også velkommen til at kontakte Rasmus Mogensen direkte på telefon 30920517 eller mail rasm@stofa.dk.
Stofa tilbyder hastigheder fra 15/15 mbit til 179 kr. pr. mdr. og op til 600/600, deres bindingsperiode er 1. måned.
Der er også mulighed for at købe Stofa TV pakker, jvf vedhæftede mail herom.”
Bestyrelsen understreger at det er de enkelte sommerhusejere der selv skal tage stilling til om de ønsker at tilmelde sig ordningen, men at bestyrelsen ser
velvilligt på at lade Stofa gennemføre fibernet gravearbejdet langs vore hovedveje i grundejerforeningens område dersom der opnås den samlede tilslutning
i blandt de i alt 1100 sommerhuse som projektet omfatter. Jeg vedhæfter det udsendte materiale fra Stofa.
Hilsen Peter


Vedrørende oprydning efter væltede træer m.v.
Mange af vore træer er efterhånden blevet så gamle og store, at de bukker under for efterårets storme, hvorfor det efterfølgende er nødvendigt at få ryddet op.
Dette har flere af vore medlemmer gennem efterhånden nogle år på forbilledlig vis taget sig af. Det er især de medlemmer, der har huse beliggende i
Plantagen, som har stået for arbejdet, og belønningen er gratis overtagelse af det fældede træ.  Dette arbejde tjener 2 formål: Dels får man billigt brænde
til ovnen, og dels hjælper vi hinanden med at holde udgifterne til medlemskontingentet nede, idet alternativet vil være at få en udefra kommende entreprenør,
f.eks. sommerhuspedellen, til mod betaling at rydde op. Allerede nu sørger han for at få fliset alt grenaffaldet, hvilket jo er en stor lettelse for foreningen.
Foranlediget af en henvendelse fra et af vore medlemmer angående håndteringen af væltede træer samt almindelig udtynding af træerne på fællesarealerne,
skal hermed erindres om de gældende regler herfor.
Alle foreningens medlemmer har mulighed for at hjælpe til med naturplejen på fællesarealerne.
Det skal understreges, at også de medlemmer, som har huse uden for Plantagen, har adgang til at hverve brænde fra fællesarealerne mod selv at stå for
opskæring og transport. Blot skal dette naturligvis ske efter aftale med de nærmeste naboer.


Grundejerforeningens fugletur Kr Himmelfartsdag 25. maj 2017
12 medlemmer deltog i arrangementet på en skøn maj morgen med start kl 6.30 fra østenden af Sinnesvej.
Der var mange sangfugle at høre lige med det samme, og lederen – vores formand Peter – gjorde sit bedste for at fortælle forskellen på de enkelte stemmer,
selv om de ligger tæt op ad hinanden som flere deltagere bemærkede. Vi hørte bl a misteldroslens skønne toner, rødstjertens tøvende sang fra høj post,
skovpiberens fine sangflugt blev bemærket og munkens høje fløjtende triller kunne høres langs hele Sarasvej . Turen gik gennem plantagen hvor et par
kernebidere overraskede ved at flyve over os – og videre ad sti 100 om til Kordalsvej og ned til sti 16 hvor vi drejede nord på inden for den yderste klitrække.
Her så vi to flotte eksemplarer (hanner !!) af den rødryggede tornskade, som er en specialitet for området og hørte gulbugen som begge netop er ankommet
fra Afrika som nogle af de sidste.

Tilbage ad Sinnesvej med flyvende gøge, musvåger og tårnfalk og de sidste to års lille sjældenhed :
den sortstrubede bynkefugl, som igen i år har ynglet her ! Foto vedhæftet af hannen – der er kommet tre unger på vingerne i terrænet nord for Sinnesvej
mellem husene nr 27 og 33, hvor de nok har haft reden et sted i lave buske.
Til sidst en gang kaffe og brød hos formanden efter en dejlig tur der varede godt et par timer. Foto viser at stemningen var i top !Ny bro ved Hjertesøen indviet.

Det har i nogen tid været forbundet med fare, at passere broen ved Hjertesøen. To af foreningens medlemmer har nu hygget sig med at bygge en ny og
solid bro, som efter konstruktørens mening og løfte bør holde i mindst 30 år.
Her ses konstruktøren Søren Dam sammen med håndlangeren William Bluhme ved den næsten færdige bro.

Fugletur for foreningens medlemmer Kr.Himmelfartsdag 25. Maj 2017
“Grundejerforeningen afholder fugletur for medlemmerne den 25. Maj
Vi mødes ved skoven for østenden af Sinnesvej kl 6.30 og går en tur i området hvor vi får lejlighed til at se og høre mange sangfugle, mejser, drosler mm.
Der er også gode chancer for at se områdets karakterfugle som tårnfalk, rødrygget tornskade og måske den sjældne sortstrubet bynkefugl og det kan være
at hedepletvingen flyver!
Turen varer et par timer og vi afslutter herefter med morgenkaffe og rundstykker hos formanden på Sinnesvej 31.
Leder er vores formand Peter Bonne Eriksen, som igennem mange år har fulgt fuglelivet i vores dejlige område nøje.
Medbring gerne kikkert og husk gode vandresko og varmt tøj, det kan være køligt.
Tilmelding senest 20. Maj til peterbonneeriksen@hotmail.com eller 21696212 – deltagerantal begrænses til 20 efter først til mølle princippet.
På bestyrelsens vegne
Peter”

Flisning og bortskaffelse af gren affald
“Forårssæsonens flisning af grene og øvrige beskæringer som de enkelte medlemmer foretager vil finde sted i perioden frem til udgangen af maj og som
sædvanlig er det Sommerhuspedellen som udfører denne opgave.
Foreningens medlemmer bedes derfor anbringe affald til flisning langs vejen så det er let at komme til for Sommerhuspedellen.
Det er desuden aftalt at granaffaldet mm fra Hjertesøen der stammer fra arbejdsdagen sidste år også vil blive fjernet i denne omgang.
For at undgå støj og gener i højsæsonen vil næste runde først blive efter sommerperioden og vil blive annonceret på hjemmesiden.
På bestyrelsens vegne
Peter Bonne Eriksen, formand”Postkasse nyt
Kære alle,
Foråret står for døren i henhold til kalenderen og en ny sommerhussæson starter snart !
Foranlediget af en konkret sag på Sinnesvej skal vi hermed informere om hvordan vi forholder os vedrørende udskiftninger af postkasser i området.
Den model foreningen anskaffede for adskillige år siden produceres ikke længere. Leverandøren af den gamle model , Juliana, oplyser at deres nye model
250 passer til målene på vores stativer, og bestyrelsen har derfor besluttet at ved behov for udskiftning af postkasse skal det enkelte medlem selv bestille
denne model 250 hos Allux ( koster 459 kr inkl moms) og montere den på samme plads som oprindeligt i stativet. Foreningen vil herefter refundere udgiften.
Vi synes det er vigtigt at fastholde den fine løsning med ens postkasser i alle stativerne, og vil opfordre alle til stadig at passe godt på de eksisterende
postkasser, de holder sikkert mange år endnu hvis de bliver tømt regelmæssigt og ikke står overfyldt med reklame aviser med mere.
Juliana A/S
Sivlandvænget 29
5260 Odense S
Tlf.: 66 11 18 11
Direct: 63 13 39 48
Fax: 66 11 18 82
mailto:kv@juliana.com


Grøfteoprensning, flisning og lokalplan.
Der foregår netop nu efter aftale med Jammerbugt Kommune oprensning af vore grøfter i området ned mod lunerne. I uge 49 vil der foretages flisning i området
aftalt med Sommerhuspedellen, så der er mulighed for at  beskæringer i de to kommende weekender kan komme med i denne runde.
Den vedtagne lokalplan lægges nu på hjemmesiden og der er lavet papirkopier som kan afhentes hos formanden.
Den endelige lokalplan kan ses herVores lokalplan vedtaget.
Vi har nu modtaget besked fra Jammerbugt Kommune at lokalplanen er blevet vedtaget på kommunalbestyrelsens møde i august, er offentliggjort i mandags,
og en 4 ugers klagefrist er påbegyndt.
Den vedtagne lokalplan ( Lokalplan 25-004 Sommerhusområde, Ørnbjerg, Kettrup Bjerge, Ingstrup ) har i nogen grad taget højde for de forslag der er kommet
i høringsperioden, inkl de af bestyrelsen fremførte, og slutresultatet er meget tilfredsstillende.
Når klageperioden er overstået og planen træder i kraft vil vi sørge for at den bliver trykt til hver enkelt parcelejer.
En lang og sej proces er overstået efter flere års tilløb og masser af godt in-put fra grundejerforeningen.
Peter Bonne


Utilsigtet færdsel over vore arealer.
Det fremgår af formandens beretning fra generalforsamlingen 2016, at de problemer med utilsigtet gennemgang fra grundejerforeningen Lille Norges område til
Sarasvej og vice versa havde vist sig vanskeligere at løse end ønsket.
Imidlertid har vores naboer i Lille Norge arbejdet videre med sagen. Således har deres formand nu tilskrevet os som følger:
“Hej Finn
Blot til jeres orientering, så har vi fået sat skilte op i vores grundejerforening. Der er sat store blindvej-skilte op på alle tre veje og vi har netop fået sat sti-skilte op,
så gående bliver ledt af stier fra Nordvestvej, via Laustvej og til Trehøje, hvor de til sidst gerne skulle ende på Ørnebjergvej.
Jeg håber, at vores tiltag vil stoppe eller i hvert fald reducere antallet af gående over sommerhusejeres private grunde. Der er også lige blevet bygget et hus
i bunden af Nordvestvej. Det kan formentlig også være med til at stoppe trafikken den vej.
Lad mig endelig høre, hvis der i løbet af efteråret fortsat er problemer med gående på private grunde i jeres grundejerforening.
Venlig hilsen
Jimmy Weidemann Pedersen
Formand, grundejerforeningen Lille Norge”
Bestyrelsen for grundejerforeningen Ørnbjerg kan kun bakke op om det gode initiativ, der her er udvist, hvilket vi har tilkendegivet over for Jimmy Weidemann
Pedersen, og vi håber nu, at de givne tiltag vil medvirke til I det mindste en minimering af problemet.
Med venlig hilsen
P.b.v.
Finn Hansen

19. juni 2016
 
Efter en pause på et par år genoptog foreningen lørdag den 4. juni natur-vandringerne for foreningens medlemmer.
 
Som ved de tidligere naturvandringer var Anne Marie Steffensen også denne gang vejleder på turen gennem vores enestående natur område.
 
Selvom naturvandringen denne gang lå lidt tidligt på sæsonen, var der rigeligt med planter at tale om, ligesom Anne Marie inspirerende fortalte om den kamp, som planterne fører indenbyrdes for at overleve og for at komme frem i lyset.
 
Ligeledes blev der fortalt om spiselige planter, og om velegnede planter til fremstilling af bjesk.
 
Naturvandringen sluttede på fællesarealet langs Sarasvej.
 
For nogle år siden foretog foreningen her en afbrænding. Forud for natur-vandringen havde Anne Marie besigtiget området og kunne fortælle, at afbrændingen så ud til at have haft en gavnlig virkning, idet der nu fandtes lang flere forskellige planter end før afbrændingen.
 
Blandt andet syntes lyngen at være i fremgang, men netop med lyng må vi have tålmodighed, idet de nye lyng planter er langsomme til at vokse frem.
 
Anne Maries besigtigelse forud for naturvandringen havde også meget overraskende vist, at der på fællesarealet langs med Sarasvej faktisk var en ret stor bestand af den meget sjældne sommerfugl hedepletvinge, hvilket deltager fik set ved selvsyn, idet der fløj adskillige hedepletvinge rundt i området.
 
Vi sluttede af med en kold forfriskning og med stor tak til Anne Marie for, at hun endnu engang stillede op og indførte os i floraens vidunderlige verden.
 
Bogen, som Anne Marie viste os, og som Anne Marie er medforfatter af, var : Botaniske lokaliteter i Nordvestjylland på forlaget BFN.
 
Der er lagt 10 billeder taget af Christian Kelsen ud på hjemmesiden under området – landskabet – naturvandring.
 
PBV
 
Søren Dam
Flisning af grenaffald.
12. juni 2016. Sidste flisning af grenaffald før sommerferien blev foretaget i torsdags den 9. juni. For ikke at genere medlemmerne og deres gæster i ferien med støjgener fra flisning, vil der ikke blive fliset grenaffald igen før sidst i august. Bestyrelsen henstiller til medlemmerne om ikke at lægge grenaffald ud til flisning i denne periode, og til kun at anvende motorsave, hvis det er strengt nødvendigt. God ferie. PBVSøren Dam
Naturplejedag
31. maj 2016Kære medlemmer af Grundejerforeningen Ørnbjerg.Vi har en særlig forpligtigelse til at sikre den truede sommerfugleart hede-pletvingen gode forhold på vores fællesarealer omkring lunerne, hvor den findes i et lille antal hvert år.Frivillige medlemmer af foreningen søges derfor til at give en hjælpende hånd fredag den 5. august d.å.Vi mødes kl. 10 ved hjertesøen, og regner med at være færdige over middag ved 14 tiden.Foreningen sørger for fuld forplejning dagen igennem.Det er aftalt med Marianne Lindhardt fra Vand og Natur, Jammerbugt Kom-mune og Ove Albrektsen fra Danmarks Naturfredningsforening, at vi afholder en arbejdsdag for at pleje arealerne omkring Hjertesøen, således at hedeplet-vingen får bedre levevilkår.Det er særlig vigtigt at planten djævelsbid får bedst mulige vækstbetingelser da hedepletvingens larver er afhængig af denne plante som foderplante. Det betyder at græsset skal holdes nede og at der skal udtyndes i beplantningen for at sikre mod tilgroning.Der bliver stillet leer og grej til rådighed for græsslåningen og givet en grundig vejledning i brug af le.Desuden får vi brug for, at nogle medlemmer medbringer kædesave.Grenaffald m.v. vil efterfølgende i videst muligt omfang blive bortkørt af kommunen og ellers fliset af foreningen.
Tilmelding til Peter senest den 2. august:– mail peterbonneeriksen@hotmail.com
– telefon 2169 6212
PBV
Peter Bonne Eriksen / Søren Dam


Fugletur til stranden 7. august 2016 kl 6.30-9.00
Igen i år afholder grundejerforeningen en fugletur i området med Peter som leder.Denne gang starter vi ved nedkørslen til Grønhøj Strand kl 6.30 hvor vi i første omgang parkerer bilerne.Herfra går vi et stykke langs stranden og observerer de fugle som holder til på stranden og som passerer forbi ude over vandet.Det vil typisk være vadefugle, terner, måger, ænder og afhængigt af vejret måske også egentlige havfugle som suler og kjover, og ikke sjældent er der også marsvin eller sæler at se hvis vandet er roligt.Derefter kan vi eventuelt køre videre sydpå langs stranden til nedkørslen ved Saltum, hvor der ofte er nogle fine pytter hvor bækken løber ud i havet med fødemuligheder for vipstjerter, præstekraver og ryler. Vi kører til slut ca kl 800 tilbage til Kettrup Bjerge og afslutter med foreningen som vært for kaffe og morgenbrød hos Birgitte og Peter, Sinnesvej 31.Medbring kikkert, (Peter har teleskop med hvis der er spændende fugle langt ude)Tilmelding til Peter på mail peterbonneeriksen@hotmail.com eller 2169 6212 senest 2. august.Deltager antal begrænset til max 20 efter først til mølle princippet, og vi må aftale samkørsel så vi kan nøjes med højst 5 biler.
Bredbånd og mobildækning i foreningens område.
25. maj 2016Jammerbugt Kommune har nedsat to arbejdsgrupper, som nærmere skal undersøge forholdene i kommunen angående bredbånd- og mobildækningen, eller manglen herpå.De to arbejdsgrupper vil i første fase af projektet identificere områder / adresser med manglende dækning.Er der medlemmer i foreningen, som har ovennævnte problemer, vil kommunen gerne have følgende oplysninger herom:Navn Adresse Tlf. nr. E-mail adresse Mobildækningen er dårlig eller mangelfuld Ja/ nej TeleoperatørSamme oplysninger vedr. bredbåndsdækningen.Oplysningerne sendes til undertegnede på mail: soerendam39@gmail.com, som så videresender dem til rette vedkommende hos kommunen.Dead line 17. juni d.å.PBVSøren Dam
Kettrup Bjerge Vej 98
20. maj 2016Foreningen har igennem længere tid overfor kommunen påtalt, at ejeren af Kettrup Bjerge Vej 98 efter foreningens mening ulovligt har anlagt jordvolde omkring det nyopførte sommerhus.Sidst har vi påtalt, at der indenfor de sidste uger er tilkørt betydelige mængder jord til grunden. Jorden er anvendt til at lave yderligere høje volde med.Jammerbugt Kommune har nu givet et varsel om påbud til ejeren med krav om, at de i henhold til Byplanvedtægt nr. 4 ulovligt anlagte jordvolde skal fjernes inden den 8. juni d.å.Fremkommer der ikke nye oplysninger i sagen, og efterkommer ejeren ikke varslet om påbud, vil der fra kommunens side blive givet et egentlig påbud.Bestyrelsen vil følge det videre forløb i sagen.PBVSøren Dam
Kommende lokalplan
Vedr.: Bestyrelsens foreløbige kommentarer til lokalplan forslaget.5. februar 2016Jammerbugt Kommune har nu udsendt brev til alle foreningens medlemmer angående høring af kommunens forslag til vores nye lokalplan.Forslaget har været politisk behandlet i løbet af januar måned d.å., og det er nu foruden til os sendt ud til høring blandt naboer, interesseforeninger m.fl.Høringsfasen løber i 10 uger – fra den 3. februar til den 13. april d.å.Høringssvar til kommunen kan såvel afgives af det enkelte medlem som af bestyrelsen på foreningens vegne.
Bestyrelsen har som bekendt mandat til at få gennemført de forslag til den kommende lokalplan, som der blev vedtaget på generalforsamlingen den 9. juli 2010, og som fremgår af ” Endelig rapport vedr. ændringer i deklarationen “. Rapporten blev efterfølgende udsendt til alle medlemmer.Bestyrelsen har derimod ikke mandat til at afgive høringssvar udover de forslag, der blev vedtaget på nævnte generalforsamling.
Hvis et medlem f.eks. ønsker at stille et forslag om, at det i henhold til den kommende lokalplan skal være tilladt at male sommerhusene sorte, svenskrøde eller i en anden farve, som der ikke blev vedtaget som lovlig farve på nævnte generalforsamling, da har bestyrelsen ikke mandat til at medtage et sådant forslag i foreningens høringssvar.Medlemmet må derfor enten selv afgive et høringssvar herom til kommunen, eller indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at få forslaget vedtaget som foreningens forslag. I henhold til vore vedtægters § 9 kræves der opbakning hertil fra mindst 1/4 af foreningens 115 medlemmer.
Bestyrelsen har ikke for indeværende planer om selv at indkalde til et medlemsmøde eller til en ekstraordinær generalforsamling for at drøfte kommunens forslag til lokalplanen.Begrundelsen herfor er, at vi forud for den politiske behandling har haft en række møder med sagsbehandleren for lokalplanen, og at vi derigennem har fået langt de fleste og mest betydningsfulde af foreningens forslag fra generalforsamlingen i 2010 med i kommunens forslag til lokalplanen.I henhold til kommunen skal lokalplanen ses som en bevarende lokalplan, som har til formål at bevare det unikke udtryk, som der findes i vort område og som gør det til et værdifuldt område.Ved udarbejdelsen af lokalplan forslaget har kommunen langt hen af vejen dels støttet sig til foreningens ønsker til en ny lokalplan, kommet til udtryk gennem” Endelig rapport vedr. ændringer i deklarationen ” fra 2010, og dels til kommunens egen rapport ” Grundlag for nye lokalplaner i sommerhusområdet ” fra oktober 2011.Kommunens rapport kan ses på: kommunens hjemmeside – borger – bolig og flytning – planer – visioner og strategier – visioner for sommerhusområder.I det følgende har bestyrelsen beskrevet punkter, som vi mener skal medtages i foreningens høringssvar:Forsiden.Vi ser gerne, at ” Sommerhusområde, Kettrup Bjerge ” præciseres til ” Sommerhusområde Ørnbjerg, Kettrup Bjerge”.” Ørnbjerg ” bruges også længere inde i lokalplanen som overskrift. ” Ingstrup ” bør her fjernes.Side 17 og 35.Kortene. Sarasvej og den sidste del af Sylviavej skal også vises stiplet. Sarasvej 30 har ikke vejadgang fra Sinnesvej som vist, men fra Sarasvej. Sarasvej og Sylviavej er vist, som om de går sammen, hvilket er forkert.Side 18. Der er tidligere korrekt nævnt, at vores udstykning omfatter 115 sommerhus parceller / matrikler. Der er her på side 18 nævnt 117 matrikelnumre, hvilket også er rigtigt, idet 2ax og 3u er fællesarealer. Som i vores nuværende deklaration bør der også i lokalplanen gøres opmærksomt herpå.Side 20.
Bredden på husene er i vores deklaration fastsat til indvendig max 6m. Rent byggeteknisk er det mere relevant at fastsætte en husbredde med udvendigt mål – derfor de 6,5 m her i lokalplanen.Skitse 1. 6m bredden skal derfor ændres til 6,5 m, og de 8,5 m er således også at betragte som udvendigt mål.Afstand til skel. Minimumsafstanden til skel er i vores nuværende deklaration 5 m., og vi vedtog på generalforsamlingen i 2010 ønsket om at bibeholde de 5 mtil skel.Årsagen til, at afstanden her i forslaget er ændret til 2,5 m. er:- alle grundene har mindst et 5 m. bredt fællesarealer mellem sig, og der vil således altid være mindst 10 m. mellem bygningsdele på to grunde.- i flere områder er grundene lange og smalle, og det vil således for flere medlemmer ikke være muligt at bygge på siden af længehuse i henhold til skitserne på side 20.- i løbet af nogle år vil nogle medlemmer muligvis vælge at bygge nyt i stedet for at renovere det gamle sommerhus. Men da et nybyggeri i henhold til side 20 stk. 5 skal bygges på samme sted som det gamle lå, kommer ændringen af afstand til skel ikke til at vedrøre et sådant nybyggeri.- afstanden på 2,5 m. vil også gælde for terrasser.Bestyrelsen har ikke mandat til at acceptere den af kommunen foreslåede ændring af afstanden til skel fra 5m til 2.5m.I henhold til sagsbehandleren, er afstanden på de 2,5 m ikke et krav, som de vil fastholde, hvis foreningen ønsker at bibeholde de 5m.Afsnit 5 er lidt knudret formuleret. Sinnesvej 12 er medtaget, fordi det pt. er en ubebygget grund.Side 21.
Foreningens egne forslag til terrasser var ikke særlig klare.Kommunen har derfor indskrevet deres forslag, som til dels bygger på rapporten ” Grundlag for nye lokalplaner i sommerhusområdet.”Kommentarer: Terrasser i delområde B.For de allerede byggede længehus i område B, må reglen være den samme, som der gælder for længehuse i område A, og som illustrationen øverst på siden viser.Side 22.Under 6.1 skal bibeholdes, at det skal være lodrette, gennemskårne og afbarkede rafter, som vi har det i deklarationen, og at de 1 på 2 siddende brædder skal sidde lodret og være 1 x 5″ trykimprægneret fyrretræ som nu. Vi kan også tilføje dimensionen 1 x 4 “.De omtalte 2 m2 paneler til solenergi er de paneler, som mange allerede har opsat. De anvendes hovedsageligt til ventilation af huset, idet ventilatoren drives ved hjælp af solceller. I vores Endelige rapport § 6.4 side 8 benævnes de som luftsolfangere.Farver. Vi skal med kursiv have tilføjet: De nævnte produkt navne som umbragrøn, saltgrøn m.v. er produktnavne på farver, som mange fabrikanter af træbeskyttelse anvender. For den enkelte fabrikant er der tale om en standard farve, men farven kan variere fra det ene fabrikat til det andet. Såfremt et valgt fabrikat ikke har den ønskede farve som en standard farve, skal farven hos farvehandleren blandes ud fra NCS farvenummeret.Side 23.I 4 afsnit under 6.5 står ” Pumper til brug –“. Der skulle stå ” Luft til luft varmepumper —. “Side 24.I sidste afsnit i 7.1 tilføjes, at fællesarealet holdes fri for tilgroning af selvsåede bevoksning som f.eks. gran, fyr, pil og rynket rose.Der mangler et afsnit 7.3 Beplantning i delområde C. Vi skal her have tilføjet det samme som under 7.1, at det er et fællesareal, som ikke må beplantes, og at tilgroning —- skal undgås.Side 27
Vi må tale med kommunen om den under 10.1 nævnte mulighed for at drive liberalt erhverv fra sommerhusene, med henblik på at få muligheden herfor taget ud af forslaget. Muligheden var ikke med i vores nuværende deklaration.12.1 Kloakering er misvisende, idet vi jo i vort område skal have nedsivningsanlæg, hvor der ikke er tale om nogen tilslutning til et kloaksystem.Side 28.Den omtalte § 7 vedr. grundejerforeningen giver ingen mening, og den må derfor skrives om.Side 37.Delområde B går mod nord i en smal skovstrækning op til hjertesøen. Det er vigtigt, at vi får det med, ellers ligger stykket i område A, hvor der ikke må være skov.Ligeledes skal vi have sydskoven tegnet ind som en del af delområde B. Nu ligger den i delområde C, hvor der ikke må være skov.Det ser ikke ud til, at vi har fået følgende ønsker med i henhold til vores Endelige Rapport: Side 2 § 3.1: Tilkørslerne til de enkelte parceller eller til flere parceller under et, må ikke afspærres med kæder, bomme, porte eller lignende.Side 9 § 6.4: Jordvarmeanlæg må anvendes til opvarmning af huset, idet der tillades nedgravede slanger på fællesarealerne.Side 11 § 6.8: Vores store afsnit om naturpleje af foreningens område er stærkt reduceret i lokalplan forslaget. Muligvis hører det mere til i vore vedtægter.Idet disse punkter er generalforsamlings vedtagelser, vil vi medtage dem i foreningens høringssvar.Øvrige mindre afvigelser fra Endelig Rapport mener vi formulerings vis er omfattet i kommunens forslag.For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at et i dag lovligt byggeri i henhold til vores nuværende deklaration også vil være et lovligt byggeri i henhold til den kommende lokalplan, også selvom byggeriet skulle være i strid med den kommende lokalplans bestemmelser.Men ønsker man at bygge om, skifte farve på huset og lignende, da skal man følge den kommende lokalplans bestemmelser.Bestyrelsen vil i løbet af de næste uger udarbejde foreningens høringssvar og lægge det ud på hjemmesiden nogle uger før dead line for afgivelse af høringssvar, således at medlemmerne får lejlighed til at se / kommentere høringssvaret.Bestyrelsen står gerne til rådighed, såfremt der er spørgsmål til ovenstående eller i øvrigt til lokalplan forslaget.Ligeledes er man velkommen til at kontakte kommunens lokalplanlægger Malene Stentoft Sørensen – direkte nr. 7257 7365PBVSøren Dam

Nyt om lokalplanen.
17. december 2015
Kommunens arbejde med vores kommende lokalplan blev mere omfattende end forudset, hvilket betyder, at den politiske behandling er blevet
udskudt til januar 2016.
Forvaltningens forslag til lokalplanen er færdigbehandlet, og tidsplanen for den politiske behandling forventes derfor at holde.
Den nye tidsplan ser således ud:
Mandag den 11. januar 2016 Teknik- og Miljøudvalget Onsdag den 20. januar 2016 Økonomiudvalget Torsdag den 28. januar 2016 Kommunalbestyrelsen
PBV
Søren Dam
Naboorientering vedr. Kettrup Bjerge Vej 86
18. november 2015
Foreningen har fået tilsendt en naboorientering fra Jammerbugt Kommune vedr. en ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning ti
sommerhuset Kettrup Bjerge Vej 86.
Ligeledes har bl.a. de nærmeste naboer på Sinnesvej fået tilsendt nabo-orienteringen.
Bestyrelsen har vurderet, om tilbygningen vil medføre gener for nogle af foreningens medlemmer.
Vi mener ikke, at dette er tilfældet, og bestyrelsen vil derfor ikke afgive høringssvar i denne sag.
Interesserede kan ved henvendelse til undertegnede få tilsendt nabo-orienteringen.
PBV Søren Dam


Risiko for kortslutning ved elmålere.
Efterfølgende information fra Sikkerhedsstyrelsen til orientering for de medlemmer, som måtte have en af den i orienteringen omtalte
målerinstallation af typen stikbensmåler.

Information til husejere langs kysterne:
Risiko for kortslutning ved elmåleren
Lørdag d. 25. juli opstod der brand i et sommerhus i Houvig ved Ringkøbing. Der er mistanke om, at branden skyldes en særlig fejl ved
målerinstallationen (der hvor du aflæser dit elforbrug). Det kan ske ved målerinstallationer med de såkaldte stikbensmålere, hvis målerskabet
de er monteret i, har en utæt låge eller lågen ikke er lukket ordentligt, og der er kommet snavs ind i skabet.

Fejlen kan opstå i tilfælde med udendørs målerskabe. Problemet skyldes, at salt havgus og andre former forsnavs kan trænge ind i utætte målerskabe
eller målerskabe, der åbnes ofte og ikke lukkes korrekt.
Fejlen opstår primært i kystnære områder. Det er husejerens ansvar at sørge for, at målerskabet er i forsvarlig stand, så målerinstallationen ikke
udsættes for påvirkninger, der kan beskadige installationen.
Der har været meget få brande. Vi anbefaler dog husejere langs kysterne med udvendigt ophængte
målerskabe at gøre følgende:
1. Kontrollér, om der er tegn på forurening (det vil sige snavs, salt, sand eller vand inde i
målerskabet)
2. Se efter om lågen til dit udendørs målerskab slutter tæt.
3. Udlejes sommerhuset ofte, hvor målerskabet skal åbnes for at aflæse måleren, er det vigtigt at
være særlig opmærksom på problemer med snavs.
4. Er der snavs eller utæthed, så kontakt dit energiselskab for at høre, om din måler er en
stikbensmåler.
5. Hvis du har stikbensmåler, og målerskabet er utæt eller snavset indeni, anbefaler vi, at du
kontakter en autoriseret elinstallationsvirksomhed. Virksomheden kan kontrollere dit målerskab.

Det er vigtigt at understrege, at der kun er kendskab til ganske få tilfælde, hvor denne type fejl har ført til brand. Som husejer er det dit ansvar, at din
måler er korrekt installeret og vedligeholdt og ren, og vi
anbefaler derfor, at husejere langs kysterne jævnligt udfører ovenstående kontrol af husets målerskab for en sikkerheds skyld. Det er særligt vigtigt at
være opmærksom, hvis man udlejer et sommerhus, hvor
målerskabet ofte åbnes for at blive aflæst.
Du kan læse mere om elinstallationer på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside; www.sik.dk

NOTAT
4. november 2015
Vedrørende mulighed for stiforbindelse mellem grundejerforeningerne Ørnbjerg og Lille Norge.
Vi har tidligere på hjemmesiden oplyst om igangværende forhandlinger mellem grundejerforeningerne Ørnbjerg og Lille Norge vedrørende
muligheden for etablering af stiforbindelse mellem vore områder med baggrund i de observerede utilsigtede gennemgange mellem områderne.
Grundejerforeningen Lille Norge har nu meldt tilbage, at man efter afholdt bestyrelsesmøde har kunnet konstatere, at der ikke er opbakning til at
arbejde for etablering af en sti mellem Nordvestvej og Laustvej langs grøften. Begrundelsen er, at det er grundejernes private arealer, der skal
anvendes til formålet.
Grundejerforeningen Lille Norge vil i stedet opsætte skilte, så folk bliver ledt af de allerede eksisterende stier. Samtidig håber grundejerforeningen,
at disse tiltag vil være med til at stoppe den utilsigtede trafik mellem vore områder, idet vores forening opfordres til at meddele Lille Norge,
hvis det ikke er tilfældet.
Bestyrelsen i grundejerforeningen Ørnbjerg har taget meddelelsen til efterretning og vil nu afvente effekten af de oplyste tiltag.
PBV
Finn Hansen


NOTAT
Ny områdebevarende lokalplan for sommerhusområdet under grundejerforeningen Ørnbjerg.
Som tidligere meddelt var der aftalt møde mellem Jammerbugt Kommune og repræsentanter for Grundejerforeningen Ørnbjerg mandag, den
26. oktober 2015.
Mødet blev afholdt på rådhuset i Pandrup med følgende deltagere:
Fra kommunen deltog Kell Agerbo, Malene Steentoft Sørensen og Anne Mette Finnerup, sidstnævnte kun i den første del af mødet.
Fra grundejerforeningen deltog Søren Dam samt undertegnede.
Fredagen forud for mødet havde grundejerforeningens repræsentanter modtaget første udkast til lokalplanen, idet hovedvægten var lagt på
lokalplanens bestemmelser, og vi var således godt forberedte forud for mødets afholdelse.
Det, der var det mest interessante for grundejerforeningen var, om lokalplanforslaget levede op til og efterkom de ønsker, som grundejerforeningen
havde vedtaget tilbage i 2010, hvor hovedvægten jo var lagt på at bevare vort område i videst muligt omfang, som det altid har været, d.v.s. med
relativt strenge krav til områdets og bebyggelsens udseende, farvevalg, bygningsstørrelser og –placeringer m.v.
Glædeligt var det derfor at konstatere, at kommunen dels var taknemmelig for og dels i vid udstrækning havde gjort anvendelse af det materiale om
ønsker, som de for længst havde modtaget fra os, idet det af lokalplanforslaget klart understreges, at vort område er temmelig unikt, og at der derfor
lægges stor vægt på fortsat at bevare det i uændret form.
Lokalplanforslaget bliver nu skrevet igennem med de ændringer og tilføjelser, der var et resultat af mødet, hvorefter samtlige grundejere vil modtage
et brev fra kommunen med oplysning om, at lokalplanforslaget nu er udarbejdet, og at det kan ses på de elektroniske medier.
Tidsplanen ser fortsat således ud:
Tirsdag den 24. november behandles lokalplanforslaget i Teknik- og miljøudvalget.
Mandag den 30. november behandles forslaget i Økonomiudvalget.
Torsdag den 10. december behandles forslaget i Byrådet.
Når lokalplanforslaget efterfølgende bliver lagt frem for offentligheden, er der en høringsfrist på 8 uger, hvor alle involverede parter kan fremkomme
med ønsker til ændringer, inden forslaget endeligt vedtages af Kommunalbestyrelsen. Herefter er der endnu 4 ugers klagefrist.
PBV
Finn HansenNyt om lokalplanen.
17. oktober 2015
Kommunen har nu indbudt bestyrelsen til et møde vedr. den kommende lokalplan.
Mødet er aftalt til mandag den 26. oktober d.å. på rådhuset i Pandrup, og Finn Hansen og undertegnede deltager i mødet.
Mødet afholdes 4 uger forud for den politiske behandling, hvorved vi får mulighed for at få indflydelse på kladden til lokalplanen inden den sendes
til behandling i diverse udvalg.
Referat af mødet lægges efterfølgende ud på vores hjemmeside.
Den politiske behandlinger er udskudt i tre uger i forhold til den tidsplan, vi nævnede i bestyrelsens beretning på vores generalforsamling i år.
Den nye tidsplan ser derfor i dag således ud:
Tirsdag den 24. november Teknik- og Miljøudvalget Mandag den 30. november Økonomiudvalget Torsdag den 10. december Kommunalbestyrelsen
PBV
Søren Dam

Opfølgning – generalforsamlingen 2015.
8. oktober 2015
I notat af 25. august d.å. redegjorde bestyrelsen for de tiltag, som vi havde sat i gang i forbindelse med drøftelserne på årets generalforsamling.
I det efterfølgende vil vi gerne redegøre for, hvad der indtil dato er sket i de fem nævnte sager.
1. Grønt Partnerskab 2015. Som nævnt anmodede vi Naturstyrelsen om at overføre vores ansøgning til januar 2016 puljen. Efterfølgende oplyste
Naturstyrelsen os, at det endnu var usikkert, om ordningen Grønt Partnerskab fortsætter i 2016 – det vil blive afgjort i forbindelse med de kommende
finanslovs forhandlinger. Endvidere blev oplyst, at kriterierne for at få støtte i givet fald muligvis ville blive ændret.
Status er således i dag, at såfremt ordningen Grønt Partnerskab fortsætter i 2016 og såfremt vi mener at opfylde kriterierne for at få tilskud fra
ordningen, da skal vi fremsende en ny ansøgning. Vi følger udviklingen i sagen, og vil i givet fald fremsende en ny ansøgning.
2. Vejforhold. Status er her, at vi mandag den 21. september d.å. fjerne rabatter på Sinnesvej og Sylviavej på de i notatet nævnte strækninger. Vi
håber hermed at have løst det væsentligste problem med de tilbage-vendende huller i vejene.
3. Utilsigtet gennemgang fra nabo udstykningen mod syd. Vi har haft en besigtigelse af området sammen med formanden for Grund-ejerforeningen
Lille Norge. Formanden var bekendt med de utilsigtede gennemgange til vort område og var enig med os i, at det ikke er i orden. Der var enighed
om, at det bedste ville være, om vi sammen kunne finde en løsning på problemet, f.eks. ved at lave en officiel sti mellem vort område og deres
område syd for os. Der er imidlertid visse problemer i en sådan løsning, især, at en sådan sti vil skulle gå over private grunde i deres område,
idet de i Lille Norge ikke har fælles arealer mellem grundene.
Status er nu, at formanden for Lille Norge tager sagen op i deres bestyrelse, hvorefter han vender tilbage til os.
4. Oversigtsfold på Kettrup Bjerge Vej. Status: Efter vores henvendelse har kommunen nu som vejmyndighed bedt de lodsejere lang vejen, hvor der
er problemer med hyben, om at få dem fjernet i henhold til gældende lov.
5. Mountainbike trafik på vore veje. Status: Da det er et generelt problem i sommerhus områderne i kommunen, har vi bedt Sammenslutningen af
sommmerhusejere i Jammerbugt Kommune om at tage sig af sagen. Sammenslutningen vil derfor tage sagen op med kommunen på det årlige møde,
hvilket finder sted sidst på året.
PBV
Søren Dam


Opfølgning – generalforsamlingen 2015
25. august 2015
Bestyrelsen skal i det efterfølgende redegøre for de tiltag, som vi har gjort i forbindelse med drøftelserne på årets generalforsamling.
1. Grønt Partnerskab 2015. Som bekendt har vi to gange fået afslag på vores ansøgning til Natur-styrelsen om støtte til Grønt Partnerskab 2015. Vores
ansøgning opfylder kriterierne for at opnå støtte, og vi har derfor besluttet at få vores ansøgning overført til januar 2016 puljen.

2. Vejforhold. Da vi som ellers planlagt ikke kommer i gang med Grønt Partnerskab 2015 i år, har vi fået midler fri til at gennemføre andre projekter i
vort område. Bestyrelsen har vurderet, at et af de mest påtrængende projekter er vedlige-holdelsen af Sinnesvej og Sylviavej. Problemet er her det
samme som der tidligere var på Sarasvej, nemlig at vandet flere steder dårligt kan løbe af vejene hvilket medfører, at der hurtigt opstår store huller
i vejene. På Sarasvej blev problemet som bekendt delvist løst ved at fjerne de høje rabatter. På Sinnesvej vil vi derfor her i efteråret få fjernet rabatter
på strækningen mellem nr. 13 og nr. 15 og på Sylviavej på den lave østlige strækning nedenfor bakken indenfor et samlet budget på 10.000 kr..

3. Utilsigtet gennemgang fra nabo udstykningen mod syd. På generalforsamlingen blev bestyrelsen anmodet om at gøre noget ved det tiltagende
problem med, at beboerne i området syd for os er begyndt med at lave deres egne gennemgange og stier fra deres område ind til Sarasvej. Vor
e medlemmer føler sig ofte generet heraf, idet de utilsigtede stier ofte går tæt op ad sommerhusene. Sommerhusene i området syd for Sarasvej er
med i Grundejerforeningen Lille Norge, og bestyrelsen har derfor rettet henvendelse til foreningens bestyrelse med henblik på en drøftelse og løsning
af problemet.
4. Oversigtsforhold på Kettrup Bjerge Vej. På det øverste stykke af Kettrup Bjerge Vej gror der mange steder hyben helt ud til vejen og flere steder ud
over vejen. På disse steder er der et stigende problem med fremkommeligheden og trafiksikkerheden. Vi har derfor sammen med Grundejerforeningen
Saltum Strand, som har mange medlemmer i området, anmodet Jammerbugt Kommune som vej-myndighed om at henstille til grundejerne op til
Kettrup Bjerge Vej at få bragt forholdene med bevoksningen ud til vejen i orden i henhold til vejloven.

5. Mountainbike trafik på vore veje. Som drøftet på generalforsamlingen føler mange af os generet af cykel-klubbernes medlemmer, især når de
passerer vort område på deres op til tre ugentlige træningsløb med deltagelse af 20 – 30 medlemmer. Problemet hermed forekommer ikke kun hos os,
men også i rigtig mange andre sommerhus områder. Vi har derfor bedt Sammenslutningen af sommerhusejere i Jammerbugt Kommune om at tage
problemet op med kommunen med henblik på at få klubberne til at afholde deres træningsløb andre steder end i sommerhus områderne. Kommunen
har tidligere haft møde med cykelklubberne om mountainbike problemer i kommunen, så det er vores håb, at kommunen også vil være med til at løse
problemet med træningsløbene. De hører ikke hjemme i sommer-husområderne.
PBV
Søren Dam


Soldug – Drosera                 
7. august 2015
Den kødædende urt soldug forefindes som mange bekendt også i vores område i en af de mange forskellige arter.
Solduggens blade er besat af såkaldte tentakler, som ligner kirtelhår, men indeholder ledningsvæv i tentaklens stilke og hoved.
Tentakelhovedet udskiller både slim og fordøjelsesvæsker med bl.a. protein-opløsende enzymer.

   
                                                         Soldug                                                                                Soldug med bytte

Insekter og andre smådyr tiltrækkes af de skinnende kirtler og sætter sig derfor gerne på bladene. Her fastholdes de så af slimen og opløses
efter-følgende af fordøjelsesvæsken, som dog først udskilles efter en kemisk stimulering fra byttet i form af bl.a. urinsyrer.
Langstilkede tentakler sidder på eller nær bladrandene. Hvis byttet berører dem i kampen om at komme fri bliver de mekanisk stimuleret, hvorved de
bøjer sig ind over bladpladen og byttet, som således fastholdes.
Enzymerne fra fordøjelsesvæskerne nedbryder herefter byttes bløddele til aminosyrer. Disse syrer giver dels et næringstilskud til solduggen og dels
sikre de en større produktion af spiringsdygtige frø.
Nedbrydningen af byttet varer ofte mange døgn.
Vandnymfen på billedet er således fotograferet tre dage efter at den blev fanget på solduggen, og den var stadig i live efter disse tre dage. På billedet
ser man tydeligt tentakler, som omslutter vandnymfen.
Jo – naturen er både smuk og forunderlig, men også til tider farlig og grusom.
PBV
Søren Dam

Nye fotos af sommerfugle
I fauna er tilført mange nye fotos af områdets sommerfugle, alle taget af Peter Bonne Eriksen

Fældning af skoven på Selmavej.
27. juli 2015
På generalforsamlingen den 10. juli blev det vedtaget, at skoven ved Selma-vej skulle fældes.
Fældningen blev efterfølgende af bestyrelsen planlagt til at skulle foregå hen på efteråret, hvor der var færrest folk i sommerhusene og hvor dyrelivet
i skoven ville blive generet mindst muligt.
Men skoven er desværre på grund af kommunikationsfejl blevet fældet allerede i dag uden bestyrelsens viden.
Bestyrelsen har nu fået arbejdet indstillet, således at flisningen og stubfræs-ningen først foretages, når vi giver entreprenøren besked herom hen på
efteråret.
Bestyrelsen beklager de gener, som den utilsigtede fældning har måtte forårsage medlemmer og turister her midt i sommerferien.
PBV
Søren Dam


Ny udstykning langs Kettrup Bjerge Vej
27. juni 2014
Jammerbugt Kommune har sendt en ny sommerhus udstykning ud i høring, herunder til vores forening.
Høringen omfatter en udstykning af 5 sommerhusgrunde langs den sydlige del af Kettrup Bjerge Vej. Området, hvor udstykningen ønskes foretaget,
er i dag en del af den nordlige af de to gårdes jorder lige øst for begyndelsen af Sarasvej. Gården og hermed området ejes af Sivesgaard familien.
Udstykningen fremgår af den viste tegning Udstykningsforslag A.
Bestyrelsen har meddelt kommunen, at foreningen ingen indsigelser har imod udstykningen, men at vi naturligvis er ærgerlige over, at der endnu
engang forsvinder et skønt naturområde i Kettrup Bjerge.
PBV
Søren DamSommerfuglen hedepletvinge.

   

23. juni 2015
I notatet fra august 2014 længere nede under foreningsnyt omtalte vi den yderst sjældne sommerfugl hedepletvinge, som vi har haft i vort område i nogle år.
Populationen er sikkert endnu ikke ret stor, så den er ret sårbar overfor vejr og vind, at larverne har føde i form af planten djævelsbid og af, at de ikke bliver taget
af fugle.
Det er hvert år på denne tid derfor spændende, om sommerfugle larverne har overlevet vinteren, således at vi får sommerfuglen at se her i midten af juni.
Til stor tilfredshed er de første hedepletvinger nu observeret hos os, og Christian Kelsen har taget en række flotte billeder af sommerfuglen, hvoraf vi her i notatet
viser to af billederne.
Som tidligere oplyst, har vi sammen med Jammerbugt Kommune søgt Naturstyrelsen om støtte til gennemførelse af et Grønt Partnerskab projekt med henblik på
at forbedre levebetingelserne for hedepletvingen. Svar herom forventes indenfor den næste måned.
PBV
Søren Dam
Fugleturen i Kettrup Bjerge den 16. maj.
25. maj 2015
                         
Fredag efter Kristi Himmelfartsdag kl.6.00 samledes 16 morgenfriske deltagere i stille og klart vejr til en fugletur, arrangeret af grundejerforeningen og
Peter Bonne Eriksen og med mødested for enden af Sinnesvej.
Peter Bonne fra Sinnesvej, som bekendt er ivrig fuglekigger og medlem af Dansk Ornitologisk Forenings hovedbestyrelse, var turleder.
Turen gik rundt i området sydpå af Sarasvej, videre på sti 100 ind igennem plantagen, forbi guldfiskedammen og tilbage til Kettrup Bjerge Vej, derfra
ned ad Sofievej og stien over sletten forbi lunerne, og sluttede efter godt 2 timer på Sinnesvej 31 hos Birgitte og Peter, hvor foreningen var vært til en omgang morgenkaffe for deltagerne.
Vi så og hørte en masse forskellige fugle, hvoraf mange netop er kommet tilbage efter deres vinterophold i Afrika.
Sangerne gjorde sig stærkt bemærket i lydbilledet med blandt andet munk, gærdesanger, tornsanger, løvsanger og gransanger – hver især med deres
karakteristiske stemmer, som ofte er eneste mulighed for at opdage og genkende dem. De gemmer sig godt og ser næsten ens ud !
Gøgen var også aktiv på stykket øst for Sarasvej, allerede på udkig efter reder af værtsfugle, nok typisk hos den almindelige engpiber i vort område.
Blandt mejserne så og hørte vi topmejse, blåmejse og sortmejse, men også fuglekongen og træløberen gav lyd fra sig ovre i plantagen.
Der var flere rødstjerter, som sad i toppen af grantræerne med deres forsigtige lidt tøvende sang, overflyvende lille korsnæb og mange landsvaler
overalt, bogfinke i færd med at samle redemateriale, adskillige vipstjerter samt både han og hun af dompap. De store drosler som solsort og
sangdrossel sås også som forventet, og den nært beslægtede misteldrossel passerede lige over hovedet på os på stien mellem Sofievej og lunerne,
mens dens sang sine vemodige strofer.
Christian Kelsen fortalte om tårnfalkene, som yngler i kassen ovre ved hans grund – der er nok unger på vej en af dagene, og fotoskjulet er sat op,
så mon ikke vi kan forvente nye flotte billeder til hjemmesidens billedgalleri fra hans side inden længe.
Alt i alt en rigtig dejlig morgen på en dag, hvor solen efterhånden kom godt frem, og hvor deltagerne på turen var enige om, at vi har et pragtfuldt
område med bl.a. masser af fugle, der er spændende at følge.
Næsten alle af de arter vi så og hørte på turen kan genopleves i vores billedgalleri over fugle på foreningens hjemmeside ved at gå ind på: området
– landskabet – fauna.
Alle billederne fra turen ligger under området – landskabet – fugletur.
MVH
Peter Bonne Eriksen og Søren Dam


Ny lokalplan Tidsplan
29. april 2015
Jammerbugt Kommune har nu på et møde opstillet nedenstående tidsplan for færdiggørelsen af den kommende lokalplan for vort område.
Udkastet til lokalplanen udarbejdes i kommunens Teknik- og Miljøafdeling, hvorefter udkastet skal behandles politisk.
Der er opstillet følgende tidsplan for den politiske behandling:
Behandling i Teknik- og Miljøudvalget: Mandag den 2. november 2015
– – Økonomiudvalget: Mandag den 9. november 2015
– – Kommunalbestyrelsen: Torsdag den 19. november 2015
Høring: 8 uger
Behandling af høringssvar / endeligt udkast til lokalplanen
Politisk behandling af det endelige udkast, efterfulgt af 4 ugers klagefrist.
Herefter vil vores nuværende deklaration blive aflyst, og den nye lokalplan vil træde i kraft. Tidsmæssigt er vi således vel henne i 2. kvartal 2016.
Kommunen har lovet, at alle foreningens medlemmer vil få tilsendt et papir-kopi af det i november måned vedtagne udkast til lokalplanen.
I den 8 ugers hørings periode vil såvel det enkelte medlem som foreningen have mulighed for at afgive høringssvar.
Når vi har modtaget udkastet, vil bestyrelsen tage stilling til, om vi fra foreningens side skal afgive et fælles høringssvar, som så i givet fald skal til
høring blandt foreningens medlemmer og efterfølgende vedtages på en ekstraordinær indkaldt generalforsamling.
Bestyrelsen vil her godt gøre opmærksom på, at vi i 2009 / 2010 gennemførte en lignende høring blandt foreningens medlemmer med henblik på at få
vedtaget, hvilke ændringer i den gældende deklaration vi fra foreningens side gerne ville have med i den nye lokalplan.
De af medlemmerne ønskede ændringer blev vedtaget som Bilag nr. 1 til dagsordenen på den ordinære generalforsamling den 9. juli 2010.
Sagsbehandleren i kommunens Teknik- og Miljøafdeling er i form af foreningens ” Endelig rapport vedr. ændringer i deklarationen ” bekendt med
foreningens ønsker, og vil så vidt muligt tage hensyn hertil under udarbejdel-sen af udkastet til lokalplanen.
Medens det var relativt enkelt for foreningen at få gennemført ændringer i den nuværende deklaration, vil det blive betydeligt vanskeligere at få
gennemført ændringer i lokalplanen. Når vi kommer så langt skal vi derfor virkelig tænke os grundigt om, hvilke krav og muligheder vi gerne vil
have med i lokalplanen fra starten af.
PBV
Søren Dam
Insekter og andre smådyr tiltrækkes af de skinnende kirtler og sætter sig derfor gerne på bladene. Her fastholdes de så af slimen og opløses
efter-følgende af fordøjelsesvæsken, som dog først udskilles efter en kemisk stimulering fra byttet i form af bl.a. urinsyrer.
Langstilkede tentakler sidder på eller nær bladrandene. Hvis byttet berører dem i kampen om at komme fri bliver de mekanisk stimuleret, hvorved
de bøjer sig ind over bladpladen og byttet, som således fastholdes.
Enzymerne fra fordøjelsesvæskerne nedbryder herefter byttes bløddele til aminosyrer. Disse syrer giver dels et næringstilskud til solduggen og dels
sikre de en større produktion af spiringsdygtige frø.
Nedbrydningen af byttet varer ofte mange døgn.
Vandnymfen på billedet er således fotograferet tre dage efter at den blev fanget på solduggen, og den var stadig i live efter disse tre dage. På billedet
ser man tydeligt tentakler, som omslutter vandnymfen.
Jo – naturen er både smuk og forunderlig, men også til tider farlig og grusom.
PBV
Søren Dam

Nye fotos af sommerfugle
I fauna er tilført mange nye fotos af områdets sommerfugle, alle taget af Peter Bonne Eriksen

Fældning af skoven på Selmavej.
27. juli 2015
På generalforsamlingen den 10. juli blev det vedtaget, at skoven ved Selma-vej skulle fældes.
Fældningen blev efterfølgende af bestyrelsen planlagt til at skulle foregå hen på efteråret, hvor der var færrest folk i sommerhusene og hvor dyrelivet
i skoven ville blive generet mindst muligt.
Men skoven er desværre på grund af kommunikationsfejl blevet fældet allerede i dag uden bestyrelsens viden.
Bestyrelsen har nu fået arbejdet indstillet, således at flisningen og stubfræs-ningen først foretages, når vi giver entreprenøren besked herom hen på
efteråret.
Bestyrelsen beklager de gener, som den utilsigtede fældning har måtte forårsage medlemmer og turister her midt i sommerferien.
PBV
Søren Dam


Fugleturen i Kettrup Bjerge den 16. maj.

25. maj 2015                          
Fredag efter Kristi Himmelfartsdag kl.6.00 samledes 16 morgenfriske deltagere i stille og klart vejr til en fugletur, arrangeret af grundejerforeningen ogPeter Bonne Eriksen og med mødested for enden af Sinnesvej.Peter Bonne fra Sinnesvej, som bekendt er ivrig fuglekigger og medlem af Dansk Ornitologisk Forenings hovedbestyrelse, var turleder.Turen gik rundt i området sydpå af Sarasvej, videre på sti 100 ind igennem plantagen, forbi guldfiskedammen og tilbage til Kettrup Bjerge Vej, derfra ned ad Sofievej og stien over sletten forbi lunerne, og sluttede efter godt 2 timer på Sinnesvej 31 hos Birgitte og Peter, hvor foreningen var vært til en omgang morgenkaffe for deltagerne. Vi så og hørte en masse forskellige fugle, hvoraf mange netop er kommet tilbage efter deres vinterophold i Afrika.Sangerne gjorde sig stærkt bemærket i lydbilledet med blandt andet munk, gærdesanger, tornsanger, løvsanger og gransanger – hver især med deres karakteristiske stemmer, som ofte er eneste mulighed for at opdage og genkende dem. De gemmer sig godt og ser næsten ens ud !Gøgen var også aktiv på stykket øst for Sarasvej, allerede på udkig efter reder af værtsfugle, nok typisk hos den almindelige engpiber i vort område.Blandt mejserne så og hørte vi topmejse, blåmejse og sortmejse, men også fuglekongen og træløberen gav lyd fra sig ovre i plantagen.Der var flere rødstjerter, som sad i toppen af grantræerne med deres forsigtige lidt tøvende sang, overflyvende lille korsnæb og mange landsvaler overalt, bogfinke i færd med at samle redemateriale, adskillige vipstjerter samt både han og hun af dompap. De store drosler som solsort og sangdrossel sås ogsåsom forventet, og den nært beslægtede misteldrossel passerede lige over hovedet på os på stien mellem Sofievej og lunerne, mens dens sang sinevemodige strofer.Christian Kelsen fortalte om tårnfalkene, som yngler i kassen ovre ved hans grund – der er nok unger på vej en af dagene, og fotoskjulet er sat op, så mon ikke vi kan forvente nye flotte billeder til hjemmesidens billedgalleri fra hans side inden længe.Alt i alt en rigtig dejlig morgen på en dag, hvor solen efterhånden kom godt frem, og hvor deltagerne på turen var enige om, at vi har et pragtfuldt område med bl.a. masser af fugle, der er spændende at følge.Næsten alle af de arter vi så og hørte på turen kan genopleves i vores billedgalleri over fugle på foreningens hjemmeside ved at gå ind på: området – landskabet – fauna.Alle billederne fra turen ligger under området – landskabet – fugletur.
MVHPeter Bonne Eriksen og Søren Dam


Ny lokalplan Tidsplan

29. april 2015Jammerbugt Kommune har nu på et møde opstillet nedenstående tidsplan for færdiggørelsen af den kommende lokalplan for vort område.Udkastet til lokalplanen udarbejdes i kommunens Teknik- og Miljøafdeling, hvorefter udkastet skal behandles politisk. Der er opstillet følgende tidsplan for den politiske behandling:Behandling i Teknik- og Miljøudvalget:    Mandag den 2. november 2015- – Økonomiudvalget:        Mandag den 9. november 2015- – Kommunalbestyrelsen:    Torsdag den 19. november 2015Høring:                8 ugerBehandling af høringssvar / endeligt udkast til lokalplanenPolitisk behandling af det endelige udkast, efterfulgt af 4 ugers klagefrist.Herefter vil vores nuværende deklaration blive aflyst, og den nye lokalplan vil træde i kraft. Tidsmæssigt er vi således vel henne i 2. kvartal 2016.Kommunen har lovet, at alle foreningens medlemmer vil få tilsendt et papir-kopi af det i november måned vedtagne udkast til lokalplanen.I den 8 ugers hørings periode vil såvel det enkelte medlem som foreningen have mulighed for at afgive høringssvar. Når vi har modtaget udkastet, vil bestyrelsen tage stilling til, om vi fra foreningens side skal afgive et fælles høringssvar, som så i givet fald skal til høring blandt foreningens medlemmer og efterfølgende vedtages på en ekstraordinær indkaldt generalforsamling.Bestyrelsen vil her godt gøre opmærksom på, at vi i 2009 / 2010 gennemførte en lignende høring blandt foreningens medlemmer med henblik på at få vedtaget, hvilke ændringer i den gældende deklaration vi fra foreningens side gerne ville have med i den nye lokalplan.De af medlemmerne ønskede ændringer blev vedtaget som Bilag nr. 1 til dagsordenen på den ordinære generalforsamling den 9. juli 2010.Sagsbehandleren i kommunens Teknik- og Miljøafdeling er i form af foreningens ” Endelig rapport vedr. ændringer i deklarationen ” bekendt med foreningens ønsker, og vil så vidt muligt tage hensyn hertil under udarbejdel-sen af udkastet til lokalplanen. ændringer i lokalplanen. Når vi kommer så langt skal vi derfor virkelig tænke os grundigt om, hvilke krav og muligheder vi gerne vil have med i lokalplanen fra starten af.
PBVSøren Dam


Byggesag – Kettrup Bjerge Vej 98

13. april 2015

Som oplyst nedenfor i notat af 17. december 2014 ankede vi Jammerbugt Kommunes afgørelse om at tillade opførelsen af et nyt sommerhus på bak-ketoppen af Kettrup Bjerge Vej 98 til Natur- og Miljøklagenævnet.Nævnet har den 9. april d.å. meddelt foreningen og den anden klager, at de ikke kan give os medhold i vore klager, og at der derfor i henhold til kom-munens byggetilladelse nu vil kunne opføres et nyt sommerhus på bakke-toppen af Kettrup Bjerge Vej 98, lige nord for bunkeren.NMKL´s afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Dog er det muligt at anlægge en retssag til prøvelse af nævnets afgørelse.Bestyrelsen er ikke enig i NMKL`s afgørelse idet vi mener, at nævnet ikke tager hensyn til flere af vore klage punkter, og at der i afgørelsen mangler begrundelser for, hvorfor disse klage punkter ikke er relevante for sagens afgørelse.Bestyrelsen vil derfor nu sammen med foreningens medlemmer nøje over-veje, hvorledes vi skal behandle nævnets afgørelse.Afgørelsen vil i løbet af kort tid blive lagt ud på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk under afgørelser og under sagsnummer NMK – 33 – 02865 Interesserede medlemmer kan forinden få afgørelsen tilsendt ved henven-delse til undertegnede.PBV
Søren Dam soerendam39@gmail.com


Temadag om sommerfuglen hedepletvinge.

25. marts 2015Som bekendt, og som nærmere omtalt i notat fra august 2014 længere nede på hjemmesiden, har vi i vores område mindre populationer af den sjældnesommerfugl hedepletvinge.Sammen med Jammerbugt Kommune vil vi i løbet af året under ordningen Grønt Partnerskab gennemføre forskellige tiltag med henblik på at forbedre levebetingelserne for hedepletvinge i vort område.Flere kommuner i vort område, styrelser og universiteter har ligeledes et stærkt fokus på hedepletvinge, og i den forbindelse vil der bl.a. torsdag den 9. april d.å. blive afholdt en temadag om sommerfuglen.Som arrangører af temadagen står Jammerbugt Kommune, Aalborg Kommu-ne, Vesthimmerlands Kommune, Naturstyrelsen og Århus Universitet.Temadagen støttes af 15. Juni Fonden.På temadagen vil der dagen igennem være oplæg og diskussioner af aktuelle naturpleje projekter, adaptiv forvaltning, erfaringer fra plejen i de resterende populationer, diskussioner om fremadrettet pleje og status på den danske population. Dagen afsluttes med en ekskursion til en af populationerne.Fra foreningens side deltager Christian Keldsen og Søren Dam.Skulle der være medlemmer, som gerne vil deltage i temadagen, vil vi gerne undersøge, om der er flere ledige pladser. Temadagen foregår i Aabybro fra kl. 9.30 til ca. kl.15, og den er gratis for deltagerne.PBVSøren Dam


Ny lokalplan

16. marts 2015Som bekendt er Jammerbugt Kommune i gang med udarbejdelsen af en ny lokalplan for vort område, og som også medlemmerne bekendt, har arbejdet hermed efterhånden trukket ud i rigtig lang tid.Kommunen beklager den lange sagsbehandling, som bl.a. er til stor gene for de af vore medlemmer, som ønsker at bygge til deres sommerhus i henhold til de ændringer af byggeformen, som foreningen har vedtaget og som vi øn-sker medtaget i den nye lokalplan.Sagsbehandleren oplyser i dag, at vi i løbet af 1 – 2 uger vil blive orienteret om, hvor langt de er kommet med udarbejdelsen af lokalplanen, og om nok så interessant for os, hvorledes tidsplanen ser ud for færdiggørelsen af lokalplanen.Når vi har disse oplysninger, vil vi straks her på hjemmesiden informere herom .PBVSøren DamVedligeholdelse af vejene.

12. marts 2015Ved en fejltagelse var det kun Sarasvej, der blev høvlet sidste efterår.Det til sammen med en meget våd vinter har gjort, at både Sinnesvej og Sylviavej p.t. er i en meget dårlig stand med store huller mange steder. Selmavej og Sarasvej er i tilfredsstillende stand, og vi vil derfor udskyde en høvling af disse veje til senere. Vi har således bedt vores entreprenør om at høvle Sinnesvej og Sylviavej, så snart vejret tillader det.PBVSøren Dam


Fugletur i Kettrup Bjerge


10. marts 2015Foreningen inviterer hermed sammen med Peter Bonne Eriksen vore morgenfriske medlemmer til en spændende fugletur i Kettrup Bjerge.Fugleturen finder sted i forbindelse med Kr. Himmelfarts dagene, nemlig fredag den 15. maj d.å.Peter har jo i mange år fotograferet fugle og sommerfugle i vort område. Vi har i foreningen fået del i mange af disse billeder, og på foreningens hjemme-side under området – landskabet – fauna har vi efterhånden fået opbygget et flot album over fugle og sommerfugle i vort område.På fugleturen vil vi få lejlighed til at se og høre mange af disse fugle ude i naturen.Vi vil primært komme til at se og høre sangfuglene, som på dette tidspunkt er vendt tilbage sydfra for at yngle, samt de faste beboere i vort område som mejser, spætter og finker.Turen er planlagt til at starte kl. 6.00 med mødested for enden af Sinnesvej oppe ved skoven, hvorefter vi går en ca. 4 km. lang tur gennem varierede naturområder i Kettrup Bjerge.Vi tilråder gode vandresko og varmt tøj, og medbring gerne en kikkert.I tilfælde af regnvejr vil turen blive aflyst.Turen slutter ved 8 tiden med kaffe og rundstykker hos Peter og Birgitte på Sinnesvej 31. For at få det bedste udbytte af turen, har vi begrænset deltager antallet til ca. 15 efter først til mølle princippet.   Såfremt interessen for turen er større, vil vi gentage arrangementet på et endnu ikke fastlagt tidspunkt.Tilmelding til Peter på: e-mail: peterbonneeriksen@hotmail.comTlf. 30 79 73 94MVHPeter Bonne EriksenSøren Dam


Grønt Partnerskab 2015 – 6.

18. februar 2015I notat af 30.december 2014 gjorde vi opmærksom på, at vi sammen med Jammerbugt Kommune havde ansøgt Naturstyrelsen om tilskud til et nyt Grønt Partnerskab projekt.Projektet har som omtalt til formål dels at forbedre levebetingelserne for sommerfuglen Hedepletvinge, og dels at få foretaget en oprensning af den delvist tilgroede østlige lune.Naturstyrelsen har nu meddelt os, at de på grund af rigtig mange ansøgning-er om tilskud dels har måtte foretage en prioritering af disse, og dels har prioriteret projekter der understøtter pejlemærkerne i Danmarks kommende nationale friluftspolitik. Vi vil derfor ikke i denne tildelingsrunde komme i betragtning med vores projekt.Naturstyrelsen oplyser endvidere, at vores ansøgning lever op til kriterierne for tilskud, og at vi derfor er velkomne til at indsende vores ansøgning igen i forbindelse med næste runde, med dead line 1. maj d.å.I vores tidligere gennemførte Grønt Partnerskab 2014 projekt fik vi ligeledes afslag i første omgang, men fik tildelt tilskud i den efterfølgende tildelings-runde. Vi har derfor meddelt Naturstyrelsen, at vi gerne vil have vores ansøgning overført til runden 1. maj d.å.PBV                     Søren Dam


Grønt Partnerskab 2015 -5.

30. december 2014I notat af 4. september d.å. gjorde vi opmærksom på, at vi havde planer om at ansøge Naturstyrelsen om tilskud til endnu et Grønt Partnerskab. Vi har nu sammen med Jammerbugt Kommune fremsendt en sådan ansøgning til NST om støtte fra puljen til Lokale Grønne Partnerskab.Vort projekt GP 2015 består af to delprojekter:Delprojekt 1.     Som mange bekendt, og som omtalt i notat i august d.å. på denne hjemme-side, har vi i vort område den sjældne sommerfugl hedepletvinge. Sommer-fuglens fortsatte tilstedeværelse hos os afhænger af, om dens foderplante djævelsbid fortsat forefindes og allerhelst, at den er i fremgang.Projektet går derfor ud på at forbedre levebetingelserne for djævelsbid. Det vil vi gøre ved at fjerne skyggende bevoksninger omkring de nuværende levesteder, samt gennem høslæt af især skyggende græsser. Danmarks Naturfredningsforening har vist stor interesse for dette projekt, og vil deltage i høslættet.Delprojekt 2. Den østlige lune er som omtalt flere gange ved at gro til med tagrør, padde-rokker m.v. Projektet går derfor ud på at få oprenset lunen med en grave-maskine, således at vi igen får en dybde i lunen, som forhindre væksten af tagrør, dunhammer m.v. i de næste mange år. GP 2015 har et budget på 55.000 kr., hvoraf vi så ansøger NTS om et tilskud på 27.500 kr., som er det maksimale vi kan opnå.Dead line for ansøgning er 1. januar 2015, og normalt ved vi i løbet af en måneds tid, om vi kommer i betragtning ved uddelingen af tilskud fra puljen.PBV                     Søren Dam


Byggesag – Kettrup Bjerge Vej 98 – 2

17. december 2014I notat af 24. november d.å. på denne hjemmeside gjorde vi opmærksom på, at Jammerbugt Kommune den 21. november d.å. meddelte foreningen, at kommunen nu havde givet en byggetilladelse til opførelse af et nyt sommer-hus på bakken nord for, hvor bunkeren ligger.I tråd med mange af foreningens medlemmer og mange andre sommerhus-ejere i Kettrup Bjerge er bestyrelsens opfattelse, at et sommerhus på grunden nord for bunkeren dels vil være et ulovligt byggeri og dels vil virke som et meget markant element i det sidste enestående naturområde i Kettrup Bjer-ge, hvorfra der er udsigt over hele Jammerbugten. Bestyrelsen har derfor med opbakning fra Grundejerforeningen Ørnbjerg II anket kommunens afgørelse til Miljø- og Naturklagenævnet med påstand om, at kommunen ikke har retslig hjemmel til at udstede en sådan bygge-tilladelse, men at et nyt sommerhus kun lovligt kan placeres, hvor det nuværende sommerhus ligger nedenfor skrænten.Yderligere oplysninger om sagen ved henvendelse til undertegnede.PBVSøren Dam


Byggesag – Kettrup Bjerge Vej 98

24. november 2014I notat af 13. september d.å. på denne hjemmeside gjorde vi opmærksom på en partshøring vedrørende et planlagt sommerhusbyggeri på grundenKettrup Bjerge Vej 98.Jammerbugt Kommune har den 21. november d.å. meddelt foreningen, at kommunen nu har givet en byggetilladelse til opførelsen af sommerhuset på grunden.Bestyrelsen overvejer, hvorvidt vi skal anke kommunens afgørelse til Miljø- og Naturklagenævnet.Interesserede medlemmer kan få kommunens byggegodkendelse tilsendt ved henvendelse til undertegnede.PBVSøren Dam


Vedligeholdelse af vore veje.
27. oktober 2014
Vore veje er efter sommerens trafik og det våde efterår på mange stræk-ninger nedslidte og fulde af huller.
Vi har derfor bestilt vejhøvling af vejene hos vores entreprenør.
Vejhøvlingen vil blive udført når vejret tillader det, d.v.s. når vi har haft en periode med tørvejr.
PBV
Søren DamPartshøring – Kettrup Bjerge Vej 98

13. september 2014

Ejeren af Kettrup Bjerge Vej 98 har ansøgt Jammerbugt Kommune om tilladelse til at opføre et sommerhus på grunden lige nord for den bunkers, som ligger

midt imellem Sylviavej og Stellavej – d.v.s. på vest siden af Kettrup Bjerge vej.
Kommunen har bl.a. ud fra Byplanvedtægten nr. 4 behandlet ansøgning og har vurderet, at sommerhuset overholder gældende regler, og sagen er derfor sendt

ud i partshøring, bl.a. til vores forening.
Der er ansøgt om opførelse af et sommerhus på 114 m2 under tag, men da huset ikke indeholder redskabsrum eller lignende, må man forvente, at der senere

vil blive opført et udhus, carport eller garager. Det endelige byggeri vil derfor ende med at blive betydeligt større.
Huset, som skal erstatte det nuværende sommerhus neden for skrænten ud for Ørnbjerg, skal placeres så langt ud mod den vestlige skrænt som muligt.
Bestyrelsen har i lighed med mange andre i området besluttet at protestere mod en placering på skrænten, idet den vil være ødelæggende for både natur

og udsigt.
Det er foreningens opfattelse, at et sådant byggeri vil kræve en dispensation fra Byplanvedtægten, og at kommunen ikke skal give ansøgeren en sådan, men

tage hensyn til de mange, som har stor glæde af området som udsigts punkt.
PBV
Søren Dam
Vedligeholdelse af sideveje.
6. september 2014
Bestyrelsen har fået flere henvendelser fra medlemmer om, at midterrabatten på mange af vore sideveje ned til medlemmernes sommerhuse efterhånden er

blevet så høj, at det giver problemer med at køre på vejene.
Som bekendt vedligeholder foreningen de fire stamveje Sarasvej, Selmavej, Sinnesvej og Sylviavej, medens vedligeholdelsen af sidevejene ligger hos de

medlemmer, som sidevejene fører hen til.
Der findes flere måder at løse problemet med den høje midterrabat på, f.eks. ved at få midterrabatten fjernet med en gummiged eller ved at få kørt stabilgrus

i hjulsporene.
Der er flere medlemmer, som påtænker en af disse løsninger.
For at gøre det så billigt som muligt vil det naturligvis være bedst, at der var flere der fik lavet arbejdet samtidigt. Bestyrelsen vil derfor gerne formidle kontakten

mellem de medlemmer, som kunne tænke sig at få lavet sådant arbejde.
Så hvis du er interesseret i at få lavet din sidevej samtidigt med andre medlemmer, kan du sende en mail herom til undertegnede.
Når gruppen af interesserede er dannet, overlader bestyrelsen det videre rent praktiske arbejde med at indhente tilbud o.s.v. til gruppen.
Og som tidligere nævnt – selve vedligeholdelses arbejdet udføres for gruppens egen regning.
PBV
Søren Dam
soerendam39@gmail.com


Grønt Partnerskab 2014
4. september 2014
Naturstyrelsen har nu godkendt foreningens afrapportering af skovpleje-projektet under Grønt Partnerskab ordningen, og styrelsen har ligeledes overført

tilskuddet på 19.183 kr. til foreningens konto.
Skovplejeprojektet er hermed afsluttet, og bestyrelsen vil endnu engang gerne takke de mange medlemmer, som deltog med frivilligt arbejde i projektforløbet.
Vi har aftalt med Jammerbugt Kommune, at vi sammen vil opstarte og ansøge Naturstyrelsen om støtte til et nyt Grønt Partnerskab, omfattende bl.a

. oprensningen af de to luner.
Ansøgningsfristen er 1. januar 2015, og det er planen at foretage oprensningerne i foråret 2015.

PBV
Søren DamSommerfuglen Hedepletvingen.

August 2014.
Som tidligere oplyst på bl.a. foreningens generalforsamlinger, har vi i vort område i flere år haft den sjældent forekommende sommerfugl hedepletvingen.

Blandt fagfolk er det ret enestående, og vi viI derfor i det efterfølgende gerne give yderlige oplysninger om sommerfuglen til dem af foreningens medlemmer,

som har interesse heri.
Hedepletvingen var i Danmark og i resten af Europa tidligere ret almindelig med store lokale forekomster, men den er i dag opstillet som truet på den europæiske

rødliste ligesom 71 andre dagsommerfuglearter. Sommerfuglen er ligeledes opført på den danske rødliste som akut truet. Dette skyldes, at arten i de seneste år

er gået kraftigt tilbage og nu kun forekommer sjældent i såvel dens danske som i hele dens europæiske udbredelsesområde.
Derudover er hedepletvingen bl.a. også opført i Bernkonventionen om beskyttelse af Europas vilde planter og dyr, samt i EF`s Habitatdirektiv om dyre- og

plantearter af fællesskabsbetydning.
I årene 1990 – 1994 blev hedepletvingen påvist 24 steder i Danmark, men i 1998 blev der kun påvist 4 steder, og der er siden da kun påvist få andre steder.

edepletvingen forekommer nu stort set kun i Nordjylland og Himmerland.
Hedepletvingen har en kort flyvetid, der sjældent varer mere end 3 uger fra normalt sidst i maj til midt i juni. Hannen klækker først, og ses herefter i en

afsøgende zig-zag flugt på jagt efter nyklækkede hunner, som den kan parer sig med. Efter parringen afsætter hannen et ” kyskhedsbælte ” af skum på hunnens

genitalier, som forhindre andre hanner i at befrugte hende.
Hunnen lægger fortrinsvis sine æg på planten djævelsbid, der således er en betingelse for at sommerfuglen findes i et område. Æggene klækker efter ca. tre

uger, hvorefter larverne går i gang med at æde af djævelsbid planten.
Planten er normalt spist efter en til to uger, hvorefter larverne kravler hen til de nærstående djævelsbid for at spise videre.
I løbet af august / september når larverne overvintringsstadiet, hvorefter de spinder et overvintringsspind ved djævelsbid plantens stængel, hvor de så overvintre.
I begyndelsen af marts måned det følgende år kommer larverne ud af overvintringsspindet, hvorefter larverne fortsætter med at spise de nu nye blade på

djævelsbid planten.
I begyndelsen af maj måned foregår forpupningen, som varer ca. 14 dage, hvorefter klækning igen foregår.
Da vi opdagede forekomsten af hedepletvingen i vort område for nogle år siden, gjorde vi både Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune opmærksom på fundet.

Begge har siden udvist stor interesse for fundet, og der har bl.a. været biologer fra kommunen oppe i vort område for at tælle overvintrings-spind, hvilket er

et udtryk for, hvor stort antallet af sommerfuglen er.
Ligeledes vil vi i september måned besigtige området sammen med kommunen for at drøfte, hvorvidt vi fra foreningens side kan gøre noget for at bevare og

allerhelst forbedre vilkårene for sommerfuglen.
Selvom de fleste af os vil nok aldrig får sommerfuglen at se, er det alligevel interessant, at vi foruden alle de andre mere eller mindre sjældne planter, dyr og fugle også har en af Europas mest sjældne sommerfugle i vort lille område.  Vi kan heldigvis ikke styre naturen, men vi kan på mange måder værne om vores enestående naturområde således at vi også fremover giver planter, dyr og

fugle de bedste levebetingelser samtidigt med, at vi selv får muligheden for store naturoplevelser, når vi tilbringer vore ferier i Kettrup.
Bestyrelsen vil også fremover have fokus herpå, og vi er i den forbindelse glade for den store opbakning hertil fra medlemmernes side.

PBV
Søren Dam

Ørnbjerg Golf Cup 2014
August 2014
Ørnbjerg Golf Cup 2014 blev traditionen tro afholdt i juli måned på Brønderslev Golfklubs anlæg.
Matchudvalget kunne i år glæde sig over, at 14 medlemmer fra foreningen deltog i matchen, som igen i år kunne afholdes i et rigtig fint golfvejr.
Det fine vejr afspejlede sig også i en lang række gode scores, og der var derfor lige til sidste hul spænding om match placeringerne.
Matchens resultater blev følgende:
Vinder af vandrepokalen:    Christian Kelsen
1. plads damer:        Anna Dalgaard
2. plads damer:        Marianne Bluhme
1. plads herrer:        Christian Kelsen
2. plads herrer:        Peter Bonne Eriksen
Nærmest flag:          Marianne Bluhme
Længste drive:         Anne Dalgaard
Peter Bonne Eriksen
Matchen blev afsluttet med en sammenkomst og præmie overrækkelse.
Matchudvalget takker vore sponsorer for præmierne og deltagerne for en god og spændende golfdag i Brønderslev.
 

Ørnbjerg Golf Cup 2015 spilles lørdag den 11. juli, så reserver allerede nu dagen til den efterhånden traditionsrige match.
MVH
Matchudvalget.


Hold 4 klar til tee off

Grønt Partnerskab 2014.

19. maj 2014
Foreningens skovplejeprojekt under Naturstyrelsens Grønt Partnerskab ordning blev afsluttet ultimo april, og vi mangler nu blot at få de sidste fakturaer ind,

således at vi kan få afregnet med Naturstyrelsen.
P.t. ser det ud til, at vi holder budgettet på de 38.500 kr., hvoraf vi så får et tilskud på 19.250 kr. af Naturstyrelsen.
Skovplejeprojektet kom til at omfatte skoven vest for Sarasvej, fra lunerne og ca. ned til postkasseanlægget, samt området i plantagen for enden af Sarasvej.

Arbejdet i disse områder blev mere omfattende end vi havde forudset, og vi når derfor ikke i denne omgang at få ryddet op i sydskoven – skoven lige syd for det

store fællesareal øst for Sarasvej.
Der blev i skoven fældet en hel del træer for at give plads og lys til nyplantning, ligesom der blev ryddet op og fliset grenaffald.
Ligeledes blev der i plantagen for enden ad Sarasvej fældet et mindre område, hvorefter der blev foretaget en stubfræsning, dels for at gøre området klar til

nyplantning og dels for at fjerne de uskønne stubbe fra fældede træer.
Der blev i alt plantet 600 stk. skovfyr, 150 stk. vintereg i vækstrør, 100 stk. buske af arten sargent æble, og 100 stk. buske af arten surbær.  

Selvom det måske ikke er særlig kønt med beplantningerne af egene i vækstrør, har det været nødvendigt for at beskytte egene mod især rådyr og harer, som

ellers hurtigt ville ødelægge egene ved bl.a. afgnavning af nye knopper. Vi må forvente, at egene skal stå i vækstrørerne i 4-5 år.
Det østlige område langs stien mellem Sarasvej og Sylviavej blev tilplantet med to rækker buske, samt et mindre område med skovfyr, således at vi igen får

lukket af ud mod det mindre kønne område ved tennisbanen.

Nyplantningerne har mange steder fundet sted i områder med meget græs, vilde hindbær og brombær. Efter anbefaling af vores rådgiver er disse områder blev

sprøjtet med Round up, hvorved vi opnår de bedste vækstbetingelser for de nye træer og buske.
Skovplejeprojektet blev dels udført at Sommerhuspedellen og dels af frivillige fra foreningen.
I alt deltog der 14 frivillige, som udførte 161 ulønnede arbejdstimer. Foreningen havde overfor Naturstyrelsen forpligtiget sig til at udføre 150 frivillige ulønnede

timer, så også denne betingelse blev over-holdt.
Jammerbugt Kommune, som også var vores partner i dette projekt, deltog med 15 ulønnede arbejdstimer, primært som rådgivning af kommunens skovfoged.
Vi er i bestyrelsen meget tilfredse med, at det lykkedes at få gennemført skovplejeprojektet, og vi kan nu alle i foreningen glæde os i de kommende år til at

følge opvæksten af de mange nye træer og buske.
Vi er desuden meget taknemmelige for det arbejde, som de nævnte medlemmer af foreningen udførte. Uden jeres hjælp kunne vi ikke have gennemført projektet,

så på foreningens vegne vil vi gerne takke jer mange gange for jeres hjælp og hyggelige samvær.
Desuden vil vi gerne udtrykke vores tak til Jammerbugt Kommune, for deltagelsen i projektet. Jeres rådgivning med hensyn til fældning og valg af træer og buske

har været grundlaget for projektets gennemførelse og garant for, at projektet blev udført på den faglig bedste måde.
PBV
Søren Dam
Vedligeholdelse af vejene.
14. maj 2014.
Rabatterne langs vore veje har siden udstykningen blev lavet i begyndelsen af 1970èrne dels vokset sig så høje, at regnvand og smeltevand mange steder

ikke kan løbe af vejene, og dels er rabatterne mange steder groet langt ind over vejene og hermed gjort vejene smallere.
Sammen med mange andre er vi i bestyrelsen overbeviste om, at en af årsager til at der bl.a. opstår huller i grusveje er, at vandet ikke kan løbe af vejene efter

et regnvejr eller efter tøvejr og sne smeltning.
Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi i lavninger på udvalgte steder vil have rabatterne skrællet af, således at vandet kan løbe af vejene og ud i områderne nær

vejene.
Hvor området op til vejen ligger under vejniveau, vil vandet uden videre kunne løbe væk fra vejen. Hvor området op til vejen ligger højere end vejniveauet, vil der

her nænsomt blive fjernet jord, således at vandet kan løbe ud i dette område.
Hvor rabatten er vokset langt ud over vejen, vil der blive skrællet et stykke af rabatten, således at vejen mere eller mindre igen får den oprindelige bredde.
Med hensyn til vedligeholdelsen af vejene er fordelen herved bl.a., at vi får køresporene delt ud på et større stykke af vejbredden, og opnår herved at få mindre

dybe kørespor. Dette kan så forhåbentligt være medvirkende til, at det bliver lettere at få regnvand til at løbe af vejen ude i siderne.
Afskrællet materiale vil som hovedregel blive bortkørt, således at vi ikke op til vejene får nogle grimme dynger jord og sand liggende.

Alle vore veje vil efter arbejdets udførelse blive høvlet.
Bestyrelsen har afsat 20.000 kr. til udførelsen af det ovennævnte beskrevne arbejde.
Arbejdet vil blive udført tirsdag den 3. juni og onsdag den 4. juni d.å. af entreprenørfirmaet Brdr. Sand, Løkken.
Arbejdet vil efterlade en del ” åbne sår ” i områder op til vejene. Fra tidligere lignende arbejder – bl.a. fjernelse af større hyben områder – er det dog vores erfaring,

at disse ” sår ” hurtigt helt naturligt vil gro til igen. I klitområder er det dog vores hensigt at efterplante områderne med hjelm, således at de ikke kommer til at

afstikke fra det omkringliggende klitområde.
Fjernelsen af de høje rabatter vil naturligvis ikke løse alle vore problemer med huller i vejene. Men det er vores overbevisning, at vi dels vil opnå en mindre

nedslidning af vejene og dels, at det fremover vil blive lettere at vedligeholde vejene.

PBV
Søren Dam


Grønt Partnerskab 2014
Frivilligt arbejde – uge 15
10. marts 2014
Som tidligere oplyst , har foreningen sammen med vores partner Jammerbugt Kommune nu fået tilsagn om støtte til vores skovpleje projekt i henhold til Grønt

Partnerskab ordningen.
Skovpleje projektet har et budget på 40.000 kr., hvoraf vi får 20.000 kr. i støtte fra Naturstyrelsen. Ud af de 40.000 kr. går de 31.500 kr. til entreprenør udgifter, og

de resterende 8.500 kr. til indkøb af nye træer og buske.
Projektets fase 1 startes op i uge 15, hvilket vil sige fra og med mandag den 7. april til og med lørdag den 12. april. Fase 2, som omhandler syd skoven, udføres

først til efteråret.
I det Grønne Partnerskab forpligtiger foreningen sig til at udføre 150 frivillige ulønnede arbejdstimer, og Jammerbugt Kommune skal udføre 15 rådgivnings timer.
Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre medlemmer, som har tid og lyst, til at give en hånd med i uge 15 – hele ugen eller nogle dage eller timer. Alt er velkomment.
Fredag den 4. april.
Bestyrelsen gennemgår området sammen med skovfoged Christian Sejlund fra Jam-merbugt Kommune samt med vores entreprenør, som er Sommerhuspedellen

på Kettrup Vej.
Gennemgangen har til formål i detaljer at få fastlagt, hvilke områder vi skal have fældet og ryddet op i, og hvad der efterfølgende skal plantes i områderne.   
Mandag den 7. april til fredag den 11. april.
Arbejdet fra mandag til og med fredag kommer til at foregå i skoven langs Sarasvej og i beplantningen for enden af Sarasvej. Arbejdet har til formål dels at få

ryddet op i skoven og dels at gøre skoven klar til plantning af buske og træer.

Arbejdet vil bestå i fældning af træer, flisning af grenaffald, slåning med buskrydder af områder bevokset med hindbær og brombær samt oprydning.
Sommerhuspedellen vil foretage opgaverne med selve træfældningen, medens vi medlemmer står for det øvrige arbejde.

Der må forventes en hel del støj i området i denne periode fra motorsave, buskryddere og flishuggeren.
Lørdag den 12. april.
I ugens løb er skoven gjort klar til plantningen af buske og træer, så lørdagen er afsat til store plantedag.
Der vil på et senere tidspunkt blive udarbejdet en plan, indeholdende diverse praktiske oplysninger.
Så har du / I tid og lyst til at give en hånd med i uge 15, modtager undertegne gerne et tilsagn herom.
PBV
Søren Dam
2963 2819
soerendam39@gmail.comGrønt Partnerskab 2014.

8. februar 2014
Som meddelt i notat af 7. november 2013 på denne hjemmeside, fik vi ikke i efteråret 2013 tilsagn om støtte til foreningens skovpleje projekt fra Natur-styrelsens

pulje til Lokale Grønne Partnerskab.
Vi fik derfor vores ansøgning overført til fornyet behandling i forbindelse med januar puljen, og i den forbindelse har styrelsen nu givet os tilsagn om støtte til

vores projekt med op til 20.000 kr.
Foreningen skal så selv deltage med et tilsvarende beløb samt med 150 frivillige, ulønnede timers arbejde. Så vi håber på, at der er mange der har tid og lyst til

at deltage i gennemførelsen af projektet.
Bestyrelsen vil snarest vende tilbage med en plan for, hvornår og hvorledes skovpleje projektet gennemføres.
PBV
Søren DamKommende lokalplan.
24. november 2013
Som bl.a. nævnt på foreningens generalforsamling i juli måned d.å., har Jammerbugt Kommune besluttet at gå i gang med udarbejdelsen af en lokalplan for vort

område. Lokalplanen vil komme til at erstatte vores nuværende deklaration.
Lidt historie.
Tilbage i 2009 varslede kommunen, at de i 2010 havde planer om at lave en lokalplan for vort område. I september måned 2009 havde bestyrelsen et møde

herom med kom-munen. Der blev på mødet bl.a. besluttet, at vi i foreningen skulle gennemføre en høring for at undersøge, hvilke ønsker vi havde til en

kommende lokalplan.

Høringen forløb herefter over de efterfølgende ca. 6 måneder. Der indkom et pænt antal forslag til ændringer / tilføjelser til den nuværende deklaration, som

ønskedes medtaget i lokalplanen. Disse forslag samt bestyrelsens forslag blev herefter drøftet på et medlems fællesmøde den 15. maj 2010.
Ud fra mødets drøftelser udarbejde bestyrelsen efterfølgende ” Endelig rapport vedr. ændringer i deklarationen “. Rapporten blev sat til afstemning som Bilag 1

på foreningens ordinære generalforsamling den 9. juli 2010, og vedtaget.
Bestyrelsen havde hermed fået foreningens mandat til i videst muligt omfang at få de vedtagne ændringer gennemført og medtaget i den kommende lokalplan.
Den 7. oktober 2010 havde vi et indledende møde med kommunen, men sagen har efterfølgende været nedprioriteret i kommunen indtil i år.
Resume af møde med kommunen.
Kommunen har nu påbegyndt udarbejdelsen af lokalplanen, og i den forbindelse har bestyrelsen den 18. november d.å. haft et indledende møde med kommunens

sags-behandlere.
Forinden mødet havde kommunens sagsbehandlere besøgt vort område, således at de var velorienteret om områdets natur, bebyggelser m.v..
På mødet blev der bl.a. oplyst og drøftet følgende:
– det er kommunens indtryk, at vi har et enestående sommerhusområde, både med hensyn til naturen og med hensyn til bebyggelsen.
– kommunen er derfor indstillet på, at lokalplanen udelukkende skal omfatte vores område, idet det vil være meget svært at indlemme nabo områderne i

vores lokalplan.
– kommunen værdsatte foreningens høring i 2009 /2010 og oplyste, at de i videst muligt omfang vil læne sig op af den på generalforsamlingen i 2010 vedtagne

” Endelig rapport vedr. ændringer i deklarationen “, således at der i lokalplanen ikke kommer til at ske radikale ændringer i forhold til vores nuværende

deklaration og vore vedtagne ønsker om ændringer.
Det ser således ud til, at mange af de for foreningen vigtige punkter i rapporten vil blive en del af lokalplanen, herunder bl.a.:
– vore krav til husenes farver og materialer, rapportens § 6.7
– husenes udformning, § 6.2
– krav om græstørvtage, § 6.6
– forbud mod opsætning af solceller og solfangere på tagene og på grunden, § 6.6 og § 6.10
– forbud mod ovenlysvinduer og rytterlys. § 6.6
– forbud mod karnapper, § 6.2
– tilladelse til jordvarmeanlæg, luft til luft varmepumper og luftsolfangere på husenes sider, § 6.4
– vore stier vil indgå i lokalplane, således at også fremtidige bestyrelser er forpligtiget til at bevare dem
Der vil være nogle punkter såsom foreningens pligt til vedligeholdelse af vore veje og områder, som ikke kan indgå i selve lokalplane. De må så lægges ind i

vore vedtægter.
Vi må derfor påregne, at vi skal i gang med en revision af vore vedtægter, når lokalplanen er vedtaget.
Kommunen har ikke på nuværende tidspunkt en plan for, hvornår lokalplanen sendes i høring og hvornår den er vedtaget og træder i kraft. Men et kvalificeret

gæt vil være, at vi har en ny lokalplan i løbet af efteråret 2014.
Rapporten ” Endelig rapport vedr. ændringer i deklarationen ” er udsendt til alle medlemmer i maj måned 2010, og findes desuden på foreningens hjemmeside

under foreningen – udvalg – deklarationsudvalget – Bilag til brev / mail af 25. maj 2010
PBV
Søren Dam

Vedligeholdelse af vore veje og flisning.

16. november 2013
Vore veje er efter et regnfuldt efterår mange steder i dårlig stand, og bestyrelsen har derfor bedt en entreprenør om at foretage en afhøvling af vejene, således at

vi får jævnet kørespor og huller ud.
Afhøvlingen vil blive foretaget, så snart vejret tillader det.
Bortset fra den almindelige vejvedligeholdelse som vejhøvling, har vi ikke siden vejene blev lavet for ca. 40 år siden ladet større arbejder udføre på vej anlægget.
Det har så helt naturligt medført, at vejene nu mange steder er godt nedslidte. Nedslidningen skyldes imidlertid ikke blot trafikken på vejene, men også forhold

som vejbredden og en igennem årene voksende græsrabat har haft indflydelse på nedslidningen.
På lange strækninger er vejbredden efterhånden blevet smallere, idet græsset er groet ind over vejene. Det medfører så, at der laves kørespor tæt på rabatten,

og at regn- og smeltevand samler sig i køresporene i stedet for at blive afledt ude langs vejenes sider.
Ved at få lavet vejene i fuld bredde vil vi ikke blot opnå at få samlet vandet ude langs vejsiderne, men ved at benytte vejenes fulde bredde, når vi kører på dem,

vil det også give os mulighed for at sprede køresporerne ud på et større område, hvilket vil have en gavnlig effekt på at undgå hullerne i vejene. Sammenligner

man den smalle Sarasvej med den bredere Sinnesvej, ser man tydeligt, at vi på Sarasvej hurtigt efter en afhøvling igen får dybe kørespor, medens de på den

bredere Sinnesvej bliver fordelt mere ud over vejbredden.
Græsrabatten er igennem årene vokset, således at den de fleste steder nu er højere end vore veje. Regn- og smeltevand samler sig derfor på vejene og løber

ned mod de laveste vejstrækninger, hvor det så ikke kan blive afledt hurtigt nok til de lavere områder langs vejene. Følgen heraf er huller i vejene og en

hurtigere nedslidning.
På mange strækninger er selve grusset på vejene nu væk, således at de er slidt helt ned til de store sten i vejbunden eller der er kun ral tilbage. Der mangler

således grus på vejene mange steder.
Bestyrelsen har sammen med en entreprenør gennemgået vores vejanlæg, og der er aftalt, at vi sammen til foråret kigger nærmere på ovennævnt forhold

med henblik på en større renovering af vejanlægget.
Bestyrelsen vil, når vi kender omfanget heraf og prisen nærmere beslutte, hvor meget vi skal gøre ved vejanlægget til foråret.
Flisning af grenaffald foretages i uge 48.
PBV
Søren Dam

Link til Ørnbjerg 2.

15. november 2013.
Vi har nu her på hjemmesiden i mappen Links lagt et link ud til vores nabo grundejerforening Ørnbjerg 2`s hjemmeside.
Ørnbjerg 2 er grundejerforening for vejene Piasvej og Pernillevej.
Adressen er www.oernbjerg2.dk

Bestyrelsen kan anbefale at gå ind på hjemmesiden og følg, hvad der også sker hos vore naboer.
PBV
Søren Dam

Grønt Partnerskab 2013.

7. november 2013
Naturstyrelsen har oplyst foreningen, at de ikke kan give støtte til vores skovpleje projekt fra puljen Lokale grønne Partnerskab.
Begrundelsen herfor er, at de denne gang har prioriteret at give støtte til nye ansøgere, og da vores forening tidligere har modtaget støtte, blev vi fravalgt.
Vi har nu aftalt med Naturstyrelsen, at vores ansøgning overføres til 1. januar 2014 puljen, og vi må så håbe på, at vi på dette tidspunkt kommer i betragtning.
Vi forventer et svar herom fra Naturstyrelsen medio februar 2014.
Skovpleje projektets budget er på ca. 40.000 kr., hvoraf vi gerne skulle have de 50% i tilskud.
Får vi dette tilskud, vil projektet blive gennemført i fuldt omfang i foråret 2014.
Får vi ikke tilkendt tilskuddet, vil projektet blive gennemført i reduceret omfang i foråret 2014.
PBV
Søren Dam  

Kommende lokalplan.
5. september 2013.
Jammerbugt Kommune har nu påbegyndt udarbejdelsen af den kommende lokalplan for foreningens område.
Der er i den forbindelse aftalt et indledende møde med kommunen, hvor vi bl.a. vil fremlægge foreningens ønsker om ændringer til deklarationen og prøve at

få et overblik over tidsplanen for udarbejdelsen af lokalplanen.
Vedr. ændringerne til deklarationen er der tale om de ændringer, som vi efter forudgående drøftelser vedtog på generalforsamlingen i 2010.
Mødet med kommunen er aftalt til onsdag den 9. oktober d.å.
Finn Hansen og undertegnede repræsenterer foreningen.
Efter mødet vil referaterne over mødet blive lagt ud på vores hjemmeside.
PBV
Søren Dam

Kommende lokalplan & Dispensationer
1. februar 2013
I notat af 13. juli 2012 på denne hjemmeside orienterede vi om, at vi ikke kan forvente, at Jammerbugt Kommune vil give dispensationer fra vores nuværende

deklaration vedr. bl.a. byggeansøgninger, men at de vil afvente den kommende lokalplan.
Da det ikke i mellemtiden har været muligt at få et svar fra kommunen om, hvornår vi kan forvente at lokalplanen er klar, tog vi spørgsmålet op på et møde

mellem kommunen og Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune den 16. januar d.å.

Her kunne direktør Knud Nørgaard  blot oplyse, at der endnu ikke var planer for, hvornår kommunen vil påbegynde arbejdet med vores kommende lokal-plan.
Referat over mødet ligger til orientering på vores hjemmeside.
Foranlediget af ovenstående samt at
– at vi allerede tilbage i juni måned 2009 blev orienteret om, at en lokalplan for      vort område var højt prioriteret og at kommunen derfor forventede en

    udarbejdelse af den i 2010
– og at flere af vore medlemmer bl.a. har fået afslag på dispensation til at bygge på siden af deres længehus trods det, at vi på generalforsamlingen i

juli måned 2010 vedtog, at denne byggeform skal være tilladt i den kommende lokalplan.
anmodede vi i mail af 27. januar d.å. Knud Nørgaard om at foranledige, at forvaltningen udsteder en dispensation til de af vore medlemmer, som allerede har

søgt om en byggetilladelse til at bygge på siden af deres længehus samt,  at også kommende byggeansøgninger herom får en dispensation.
Bestyrelsen finder det ikke rimeligt, at kommunen på ubestemt tid forhindre vore medlemmer i at bygge til deres huse, når vi i foreningen har vedtaget

lovliggørelsen af denne byggeform.
Knud Nørgaard har svaret tilbage, at de ikke vil udstede dispensationer til den gældende deklaration i tiden frem til den kommende lokalplan.
Samtidigt oplyses,  at de nu har besluttet at gå i gang med udarbejdelsen af lokalplanen, og at vi vil blive indkaldt til et indledende møde herom.
Det er således desværre ikke lykkedes for bestyrelsen at hjælpe de af vore medlemmer, som ønsker at få en dispensation i byggesager.
Derimod er vi af den opfattelse, at drøftelserne på mødet den 16. januar d.å. og vores henvendelse til Knud Nørgaard den 27. januar d.å. har været medvirkende

til, at kommunen nu alligevel går i gang med udarbejdelsen af lokalplanen.
Vi må så håbe, at det lykkes denne gang.
PBV
Søren Dam

Foreningens politik for Snerydning
9.december 2012
For god ordens skyld skal bestyrelsen hermed gøre opmærksom på foreningens politik for snerydning.
– foreningen sørger kun for snerydning af vore fire stamveje Sarasvej, Selmavej, Sinnesvej og Sylviavej.
– foreningens medlemmer sørger således selv for rydningen af sidevejene.
– i givet tilfælde foretages snerydningen op til weekends og helligdage, og der lægges et notat ud på foreningens hjemmeside desangående.
– herudover foretager foreningen ikke snerydning. Det vil derfor være op til de medlemmer, som opholder sig i sommerhusene i weekends og helligdage selv at

vurdere, om der er risiko for at sne inde, og om det derfor er bedst at afbryde opholdet.
– sner man inde, kan man for assistance f.eks. kontakte foreningens entreprenør, som er Jens Albertsen på tlf. 20 44 74 91. En eventuel assistance er for egen

regning.  
Endvidere skal bestyrelsen gøre opmærksom på, at notater, som lægges ud på hjemmesiden vedr. vejforholdene, kun er gældende på det tidspunkt, hvor

otatet lægges ud.
Et notat tager derfor ikke stilling til, om vejforholdene efterfølgende ændrer sig  på grund af f.eks. snevejr og snefygning.
PBV
Søren Dam    DEKLARATIONEN. – Vedr.: Dispensationer
13. juli 2012
På generalforsamlingen den 9. juli 2010 vedtog vi med hensyn til længehusenes udformning i område A – jævnfør § 6 stk. 6.2 i Bilag 1 til dagsordenen – at vi

gerne i den kommende lokalplan vil have muligheden for også at bygge til på siden af længehusene, idet:
” Det tillades, at husets indvendige bredde må være  max. 8,5 m i en længde på op til 2/3 af husets længde, hvor tagformen skal være uligebenet forlængelse og i fortsat 20 0 hældning – i øvrigt som vist ved eksempeltegning 4. ”


Der er endvidere vedtaget et krav på min. 5 m til skel.
Flere medlemmer er allerede nu interesseret i at lave en sådan tilbygning.
Og da det åbenbart trækker ud med at få lavet den kommende lokalplan er bestyrelsen blevet spurgt, om foreningen vil støtte ansøgninger om byggetilladelse,

som i givet fald vil kræve en dispensation fra kommunens side.
Bestyrelsen har den indstilling, at da der foreligger en generalforsamlings beslutning om at lovliggøre denne form for tilbygning i den kommende lokalplan, vil

foreningen støtte sådanne ansøgninger.
Et par af vore medlemmer har allerede søgt om tilladelse til at foretage en tilbygning efter ovennævnte regler, men har fået afslag herpå. Kommunen ville ikke

give en dispensation fra den gældende deklaration.
Efterfølgende har bestyrelsen haft en samtale med sagsbehandleren i kommunen, hvor vi dels forelagde de drøftelser og beslutninger vi har haft i foreningen vedr.

den kommende lokalplan og dels, at foreningen ingen indvendinger har mod at der gives dispensation til omtalte tilbygninger.
Kommunen har imidlertid besluttet, at man ikke vil give sådanne dispensationer, men at vi må afvente bestemmelserne i den kommende lokalplan.
Bestyrelsen har taget denne beslutning til efterretning.
Eventuelle medlemmer, som allerede nu gerne vil bygge til på siden af deres længehus, kan således ikke forvente at få en byggetilladelse hertil, men må afvente

den kommende lokal-plan.
Ovennævnte angår tilbygninger til længehuse, men man må nok forvente, at det også i andre sager vil være svært at opnå en dispensation fra vores nuværende

deklaration.
Vi må derfor håbe på, at kommunen snart går i gang med at udarbejde vores lokalplan.
PBV
Søren Dam  Grønt Partnerskab.
Afbrænding af hedearealet.
30. marts 2012
Som planlagt  afbrændte vi i tirsdags hedearealet øst for Sarasvej.
Afbrændingen startede kl. 8.30, hvor dels Falck ankom med to brandmænd og en tankvogn og dels ankom kommunens indsatsleder samt 12 frivillige medlemmer.
Indsatslederen orienterede indledningsvis om, hvordan afbrændingen ville komme til at foregå, samt om faren for røgforgiftning om symptomerne herpå.
Selve afbrændingen indledtes med at få lavet brandbælter langs arealets østlige side og langs sydsiden. Da først disse var dannet, kunne selve afbrændingen

med vinden i ryggen starte fra arealets nordlige område.
Senere i forløbet blev der antændt flere steder, men altid kun antændt mindre områder, således at der altid var kontrol over afbrændingen.
Afbrændingen forløb helt planmæssigt og uden at den på noget tidspunkt var ude af kontrol. En stor del af æren herfor tilfalder indsatslederen og de to

brandmænd fra Falck. Uden deres kyndige vejledning kunne vi ikke have gennemført afbrændingen.
Afbrændingen sluttede ca. 15.30, og vi havde da nået at afbrænde et betydeligt større areal end det vi havde håbet på at nå, da vi startede.
Umiddelbart ser resultatet af afbrændingen rigtig fint ud, og blev af indsatslederen vurderet at være fuldt på højde med de afbrændinger, som Naturstyrelsen

foretager.
Det bliver nu rigtig spændende at følge udvikling af gamle og nye plantearter på arealet.    
For os frivillige medlemmer blev det en rigtig spændende oplevelse at være deltager i en kontrolleret afbrænding af et større område.
De fleste af os var nok lidt nervøse til at begynde med, men indsatslederen gjorde et virkelig godt stykke arbejde for at forklare os teknikken i en sådan

afbrænding, hvad man især skulle være på vagt overfor o.s.v.
Efter en debriefing af dagens arbejde var det en skare godt slidte og trætte medlemmer, der kunne drage hjemover til et fortjent bad, og med endnu en

oplevelse for livet.
Området blev for en sikkerheds skyld overvåget af brandvagter de efterfølgende timer og aften, men der opstod ikke opblusninger i området.
Bestyrelsen vil gerne takke alle deltagerne i afbrændingen for den store indsats, og fordi I tog tid til at bruge en dag herpå.
Der blev taget en hel del billeder i løbet af dagen. De fleste vil i løbet af nogle dage blive lagt ud på hjemmesiden.

Se her eller i menuen: Området – Landskabet – Hedeafbrænding
PBV
Søren Dam

Grønt Partnerskab – Orientering – Arbejdsdag

11. november 2011.
Projektet Grønt Partnerskab forløber stort set som planlagt.
I september måned fik vi nedskåret den uønskede bevoksning på fællesarealet øst for Sarasvej, ryddet op fra tidligere opgravninger af pilebuske og fliset afskåret

grenaffald.
Så hele området står nu igen flot som et åbent landskab.
I oktober måned nedskar vi det meste af pilebevoksningen på bredden af den østlige lune, idet den i de sidste år dels havde bredt sig for meget, og dels var

blevet alt for høj.
I begyndelsen af november måned fik vi så slået den østlige lune, hjertesøen og klitsøen ved Ørnbjerg.
Den n østlige lune blev slået maskinelt ved hjælp af en amfibieslåmaskine. Vi lod det nord-østlige hjørne med tagrør stå, således at der her stadig er mulighed

for ænderne at finde rugepladser.
Lunen står nu igen med et fint åbent vandspejl. Det er imidlertid svært at sige, hvor lang tid der nu vil gå, inden tagrørene ude langs bredden igen bredder sig ud

i lunen. Det vi først vil se vokse op igen er uden tvivl padderokkerne ude midt i søen, idet lunen her på det laveste kun er knap en meter dyb.  
Tilbage står nu kun lidt oprydning og bortkørsel af de afslåede materiale.
Hjertesøens kanter blev afrettet manuelt ved slåning med le. Det afslåede materiale blev samlet i bunker på bredden, hvorfra vi nu skal have det fjernet og kørt ud i en container. Under slåningen blev der i øvrigt observeret flere fisk, så vi er nok ved igen at få en bestand op at stå.
Naturplejeudvalget og bestyrelsen vil følge udviklingen af bestanden nøje, således at vi ikke igen få en overbestand af fisk til skade for hjertsøens vandkvalitet.
Den tilgroede klitsø ved Ørnbjerg blev slået manuelt med le. Det var kun muligt at slå græsbevoksningen i søen. Vi må derfor på et senere tidspunkt få fjernet de

lave pilebuske langs søens bredder, således at vi dels kan få et lidt større vandspejl, end det vi opnåede ved slåningen med le, og dels holder os indenfor de

krav, som kommunens biologer har sat til søens størrelse.
Afbrænding.
Det våde efterår har medført, at vi sandsynligvis må aflyse den planlagte afbrænding i år af en del af fællesarealet øst for Sarasvej. Vi vil i så fald forsøge at få

afbrændingen gennemført til foråret.  
Friluftsrådet.
Vores ansøgning til Friluftsrådet om støtte til Grønt Partnerskab projektet resulterede desværre i et afslag, idet Friluftsrådet ikke støtter entreprenørudgifter i

forbindelse med naturpleje og oprensning af søer.
Arbejdsdag  lørdag den 26. november.
Vi mangler endnu at udføre en del arbejde i projektet Grønt Partnerskab.
Naturplejeudvalget og bestyrelsen er derfor i gang med at planlægge en arbejdsdag lørdag den 26. november.
Arbejdet vil denne gang bestå i følgende:
– det afskårne materiale fra slåningen af hjertesøen skal køres i trillebøre fra søen ud i en  
 container, som placeres ved betonvejen og så tæt ved broen over grøften som muligt.
– de selvsåede træer, buske og hyben på sletten mellem Sinnesvej og Sylviavej skal
 skæres ned og samles i bunker, således at vi senere kan få det fliset.
– bare pletter på sletten tilplantes med hjelm for at forhindre sandflugt.
– der skal udlægges flis på stien mellem Sinnesvej og Sylviavej på de mest sårbare  
 strækninger
Vi regner med at starte ved 9.30 tiden, og er vel færdige i løbet af 3-4 timer afhængigt af, hvor mange vi bliver.
Flere oplysninger om arbejdsdagen på et senere tidspunkt.
Så har du / I tid og lyst til at give en hånd med lørdag den 26. november, må i gerne kontakte mig på mail eller telefon.
PBV
Søren Dam
98 80 09 26
soerendam@mail.dk

Klokke- Ensian: Ny spændende plante i foreningens område: .
10. september 2011.
For en del år siden blev der i foreningens område observeret nogle få eksemplarer af Klokke- Ensian. Planten har i de efterfølgende år spredt sig rigtig fint,

således at den nu står på et pænt stort område.
Klokke-Ensian hører til de mere sjældne men ikke truede plante arter i Danmark. Den

forekommer hist og her i Vest- og Nordjylland samt på Læsø. På Øerne forefindes Klokke- Ensian stort set ikke med undtagelse af nogle få lokaliteter i

Nordsjælland.
Planten har en lav , opret vækst med lancetformede blade. De enkelte blomster er klokke-formede og forholdsvis store og endestillede i fåtallige stande.  
Blomstringen foregår i juli – september, hvor Klokke- Ensian står med en meget flot dybblå farve.
Det viste billede af Klokke-Ensian er taget i august måned i år.
Klokke-Ensian er for øvrigt en hel eventyrlig historie om samlivet mellem en plante – sommerfugl og en myre, hvilket bestemt ikke gør planten mindre interessant

at have i vort område.
Hvor der findes Ensian kan sommerfuglen Ensianblåfugl også forefindes, idet sommer-fuglen er helt afhængig af at kunne lægge sine æg på netop Ensian. Er

man heldig, kan man på blomsten og frøkapslen finde måske op til 100 fine små hvide æggeskaller fra sommerfuglens æglægning.
Når larven er klækket, gnaver den sig ind i frøkapslen. Her bor larven i 2-3 uger, hvor den gennemgår de første tre larvestadier. Herefter forlader den frøkapslen

og firer sig ned på jorden, hvor den så tålmodigt ligger og venter på, at der skal komme en arbejder myre fra en bestemt art forbi.
Idet sommerfuglelarven dels kan efterligne den kemiske sammensætning af det vokslag, som myrelarven har på overfladen, og dels at larven har samme

størrelse og form som

myrelarven, får det arbejder myren til at tro, at det er en myrelarve på afveje – og det går jo ikke. Myren sørger derfor for, at sommerfuglelarven bliver bragt hjem

til myrekolonien.
Her bliver den nu fodret som en anden gøgeunge, også selvom den til sidst ender med at være 50 gange så stor som myrernes egne larver.
Næste år sidst på foråret forpupper larven sig og kommer ca. tre uger senere ud af sin puppe.  Og først her fatter myrerne mistanke.
Men ved at klække tidligt om morgenen, hvor myrerne ikke er så aktive, har den voksne sommerfugl størst chance for at undslippe myrekolonien uden for mange

skrammer.
Ud flyver så en meget smuk sommerfugl, og det enestående samliv mellem plante, sommerfugl og myrer fortsætter således til gavn for naturen og til glæde for

naturelskere.  
Hverken naturplejeudvalget eller bestyrelsen er orienteret om fund af Ensianblåfuglen i vort område. De nærmest kendte steder er Frøslev i Thy og ved Skagen.

Det er jo ret tæt på, og vi kan jo derfor håbe, at vi også har den eller får den hos os i Kettrup.
Så er der medlemmer, som har set den eller ser den, vil vi meget gerne informeres herom.
Billedet i dette notat af Ensianblåfuglen er ikke taget i vort område.
MVH
Helle Poulsen
Søren Dam  

Klokkeensian v/ Svend Simonsen
Ensian Blåfugl v/ Allan Kristensen
( Foto ikke taget i området)

Ny orkide i vort område.
20. juni 2011
Som nok de fleste medlemmer bekendt, har vi i mange år haft orkideen Kødfarvet Gøgeurt nede omkring hjertesøen.
Her i foråret har vi observeret en ny orkide i vort område, nemlig Purpur Gøgeurten.
Purpur Gøgeurten lever ofte kystnært, i våde enge og i klitlavninger.
Den er en nordlig art, som ifølge Naturstyrelsen i Danmark kun findes i Nordjylland, hvor den er temmelig sjælden og i Vest- og Østjylland, hvor den er meget

sjælden.
Purpur Gøgeurten er listet som sjælden på den danske rødliste fra 1997.
Gøgeurterne er fredet, og de må derfor ikke plukkes, graves op, samles ind eller på anden måde ødelægges.
Bestyrelsen hører i øvrigt gerne fra medlemmerne, såfremt man har observeret orkideer eller andre spændende plante i vort område.
PBV
Søren Dam

Grønt Partnerskab –  Naturpleje
3. juni 2011
Foreningen har med Jammerbugt Kommune som partner indgået et Grønt Partnerskab med Naturstyrelsen.
Grønt Partnerskab ordningen er en del af Naturstyrelsens naturprojekt pakke, som har til formål at værne om Danmarks natur og miljø og sikre et varieret og

robust plante- og dyreliv i fremtiden.  
Et Grønt Partnerskab er således en bestemt måde at arbejde sammen på, når en gruppe på to eller flere parter ønsker at gennemføre et lokalt projekt med støtte

fra Naturstyrelsen.
Et projekt skal, for at kunne få støtte, være til gavn for naturen, for friluftslivet eller bibringe en viden om naturen.   
Et projekt støttes med op til 50% af de samlede udgifter til projektet og forudsætter, at parterne selv deltager med frivilligt ulønnet arbejdstimer som et væsentligt

aspekt, samt med finansiering af restbeløbet.
Det projekt, som vi har fået støtte til at gennemføre, omhandler seks delprojekter:
1.    Oprensning af den delvist tilgroede østlige sø.
Oprensningen vil blive foretaget maskinelt ved hjælp af en amfibium båd, som kan skære ned til 3 meters dybde.
2.    Manuel oprensning af Hjertesøen.
3.    Gendannelse af Klitsøen ved Ørnbjerg.
Vi får kun lov til at gendanne en mindre del af Klitsøen.
4.    Nedskæring af pilebevoksning og flisning af grenaffald herfra langs bredden af den tilgroede sø syd for Hjertesøen.
5.    Nedskæring og flisning af uønsket bevoksning som gran, fyr, pil og hyben på det ca. 6 ha. store hede-, eng-, og mose areal øst for Sarasvej samt på

letten mellem Sinnesvej og Sylviavej.
6.    Afbrænding af ca. 2 ha. græshede øst for Sarasvej med henblik dels på at få lyngen tilbage i større omfang end nu, og dels for at fremme en mere varieret

flora af lyselskende arter.  
I dette delprojekt indgår, at Falck stiller med en tankvogn og to brandmænd, og at afbrænding ledes af indsatslederen fra beredskabet i kommunen, som også

står med ansvaret for afbrændingen.  
Foreningen stiller med ca. 10 frivillige, som ” bevæbnes ” med branddaskere.
De samlede projektomkostninger beløber sig i henhold til de indhentede tilbud til
46.160 kr., og vi har af Naturstyrelsen fået tilsagn om et tilskud på 23.080 kr.
Et tilsvarende beløb skal finansieres af foreningen, ligesom tilskuddet er betinget af, at vi som anført i ansøgningen udfører 140 timers frivilligt ulønnet arbejde.
Friluftsrådet har en ordning, hvor de ved hjælp fra Tips og Lotto midlerne støtter natur-projekter, og det er her en stor fordel, såfremt der er tale om et

Grønt Partnerskab projekt som vort.
Vi har derfor ansøgt Friluftsrådet om et tilskud på restbeløbet på de 23.080 kr.  
Såfremt vi også får tilskuddet fra Friluftsrådet, vil vi prøve at få gennemført hele projekt i løbet af efteråret.
Såfremt vi ikke får tilskuddet, tillader vores økonomi næppe, at vi gennemfører hele projektet i år, og vi kommer derfor til at udskyde en del heraf til næste forår.
Naturstyrelsen lægger i sådanne projekter stor vægt på, at de forløber over en årrække. I vores ansøgning har vi derfor sammen med kommunen opstillet en

plan over, hvilke projekter under Grønt Partnerskab ordningen vi gerne vil have gennemført fremover.
I 2012 vil vi ansøge om tilskud til et genopretningsprojekt vedrørende vore skove og plantager, som efterhånden jo er ved at være 40 år gamle.
Kommunen har folk med stor faglig viden om skovpleje og skovrejsning, og det er planen at disse fagfolk skal udarbejde en handlingsplan for skovplejen og

skovrejsningen for de næste 5-10 år. Foreningen vil herefter følge op med rydning og nyplantninger.
I 2014 / 2015 påtænker vi at få den tilgroede sø syd for Hjertesøen opgravet.
Det har længe været et ønske at få denne sø reetableret. Årsagen til, at vi endnu ikke har fået det gjort er, at det vil være en ret bekostelig affære, som

foreningen ikke selv magter økonomisk.  
Men kan vi få støtte fra Naturstyrelsen, Friluftsrådet og eventuelt fra diverse fonde mener vi, at det er et rigtig godt projekt at få gennemført.
Først på efteråret vil vi efterlyse medlemmer, som kunne tænke sig at deltage med frivilligt ulønnet arbejdskraft, og vi håber, at mange har lyst til at deltage

hermed i projektet.
Naturplejeudvalget / Bestyrelsen
Helle Poulsen / Søren Dam

–          at der opsættes informations skilte på pladsen.
–          at der opsætte video overvågning, som kommunen har gode erfaringer med på andre pladser.
–          at folk, som henkaster affald på pladsen, får en regning for bortkørsel af affaldet.
–          at der i grovere tilfælde vil der ske en anmeldelse til politiet med henblik på et bøde forlæg.     
Der var enighed om at gennemføre kommunens forslag.
Såfremt dette ikke løser problemet, er der nok størst sandsynlighed for, at pladsen nedlægges.
PBV / Søren Dam