Deklaration 2009

DEKLARATION
FOR
GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG.

Kettrup Bjerge, september 2009.
Da den oprindelige deklaration for vort område er fra 1974 og da der i mellemtiden er foretaget en del ændringer heri, har bestyrelsen følt, at det for gamle såvel som for nye medlemmer kunne være interessant og nyttigt at få et overblik over, hvad der er gældende deklaration for nuværende og lidt om, hvad der er sket med deklarationen i de mellemliggende år.
Det efterfølgende skal kun betragtes som bestyrelsens forsøg på at give en oversigt og orienterende oplysninger om deklarationen for vort område, og er således uforbindende for bestyrelsen og webmaster. Det påhviler til enhver tid medlemmerne, ejendomsmæglere, sagfører m.v. at orientere sig om de gældende regler for vort område via bl.a. beslutninger på foreningens generalforsamlinger, tinglysningsattester og udskrift fra tingbogen / akten.
Endvidere er alle naturligvis velkomne til at kontakte bestyrelsen, såfremt der er spørgsmål til deklarationen.
For god ordens skyld skal det også nævnes, at alle medlemmer tidligere har fået udleveret den oprindelige deklaration ligesom medlemmerne har fået tilsendt deklarationen med de efterfølgende påtegninger.
Deklarationen.

Oprindelig deklaration: Deklarationen af 22. maj 1974
Gældende deklaration: Deklarationen af 22. maj 1974 med påtegning af 14. april 2009.
Gældende lokalplan: Byplanvedtægt nr. 4 af 19. februar 1974.
Bemærk: Såfremt Byplanvedtægten afviger fra bestemmelserne i deklarationen for vort område, er bestemmelserne i deklarationen gældende.

Tingbogsattest & udskrift fra tingbogen / akten.

Tingbogsattest over den enkelte matrikel kan fås ved henvendelse til Tinglysningsretten i Hobro.
På attesten fremgår der bl.a. under ” Byrder ” at følgende byrder er tinglyst på matriklen:

 • 19.02.1974 Byplanvedtægt
 • 22.05.1974 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning m.v.
  ( Deklaration for foreningens område. )
  Bemærk: Påtegninger til deklarationen vil ikke fremgå af oplysningerne på tingbogs-attesten, ligesom man ikke på attesten får oplysninger om selve deklarationens bestemmelser.
  For at få disse oplysninger – deklarationens bestemmelser med påtegninger – må man hos Tinglysningsretten rekvirere ” Udskrift fra tingbogen / akten ”.
  Tinglysningsretten
  Majsmarken 5
  9500 Hobro
  www.domstol.dk

Historie.

 1. Udstykningen.
  Jord- og Boligfonden Nordjylland erhvervede i begyndelsen af 1970 érne vort område af nu afdøde gårdejer Søren Sivesgård, som dengang boede på den sydligste af de to gårde, som i dag ligger på Pernillevej.
  Boligfonden var dengang ejet af Sparekassen Nordjylland, i dag Spar Nord.
  Området omfattede matriklerne 2 ax og 3 u af Kettrupgård, Grønhøj Huse m.m., Ingstrup Sogn.
  De to matrikler blev af Boligfonden udstykket i 115 parceller, og hver parcel fik sit eget matrikel nummer.
  I det efterfølgende vil de lokalplaner og deklarationer, som bestyrelsen bekendt har reguleret vort område siden udstykningen blev lavet, blive gennemgået.
 2. Byplanvedtægt.

Gældende byplanvedtægt: Byplanvedtægt nr. 4
( Kystområdet i tidligere Ingstrup – V. Hjermitslev – Alstrup Kommune ).
Lyst: 19. februar 1974
Jammerbugt Kommune er nu i gang med at udarbejde en ny lokalplan for bl.a. vort område. Det er endnu uvist, hvornår den nye lokalplanen foreligger, men sandsynligvis i løbet af 2011.

 1. Deklarationen.

Den oprindelige deklaration for vort område blev tinglyst den 22. maj 1974 ved Retten i Brønderslev.
Anmelder: Landinspektør M. Hjørne, Hjørring.
Deklarationen er senere ændret ved tre tinglyste påtegninger.

 1. Første tinglyste påtegning.

Vedr.: Deklarationens § 6.7 – Farver og materialer.
Tinglysnings dato: 26. august 1981 ved Retten i Brønderslev.
Anmelder: Landinspektør Jarl Mogensen, Pandrup.
Aflyst: 14. april 2009.

§ 6.7 Farver og materialer – oprindelig tekst.

I område A udføres ydervægge med udvendig beklædning af lodrette, gennemskårne, afbarkede granrafter, der behandles med farveløs træimprægneringsmiddel.
I område B udføres ydervægge af træ, der ligeledes behandles med farveløs træimpræg-neringsmiddel.
I begge områder må remme, sternbrædder, døre og vinduer farves brune.

§ 6.7 Farver og materialer – tekst ændret til.

I område A udføres ydervægge med udvendig beklædning af lodrette, gennemskårne, afbarkede granrafter, der behandles med farveløs træimprægneringsmiddel eller med træimprægneringsmiddel i farverne saltgrøn eller lyse brune.
I område B udføres ydervægge af træ, der ligeledes behandles med farveløs træimpræg-neringsmiddel, eller med træimprægneringsmiddel i farverne saltgrøn eller lyse brune.
I begge områder må remme, sternbrædder, døre og vinduer farves brune, eller i passende kontrastfarver til ydervæggenes farver.
Baggrund for påtegningen:
Den oprindelige deklaration fastslog, at husenes ydervægge kun måtte males med farveløs træimprægneringsmiddel, og at remme, sternbrædder, døre og vinduer kun måtte males brune.
I de efterfølgende år viste det sig imidlertid, at det farveløse træimprægneringsmiddel ikke var velegnet, idet træet efter nogle år blev kedelig gråt. Der blev fra flere medlemmers side ønsket, at det blev lovligt at anvende malinger med pigment, dels for at give træet en i vejrmæssig henseende bedre beskyttelse, og dels for at inspirere / motivere til i det hele taget at vedligeholde det udvendige træværk, således at hele områdets æstetiske værdier blev bevaret ved anvendelse af naturafstemte farver.
Bestyrelsen udarbejdede et forslag til ændringen af deklaration. Ændringen blev godkendt den 19. marts 1980 af Pandrup Kommunes Tekniske Udvalg, og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 22. juli 1980.
Ændringen blev herefter tinglyst som 1. påtegning til deklarationen.

 1. påtegning blev ved en fejltagelse ikke aflyst ved tinglysningen af 2. påtegning, men er først blevet aflyst ved påtegningen i 2009.
 2. Anden tinglyste påtegning.
  Vedr.: Deklarationens § 6.6 – Tagformer.
  Deklarationens § 6.7 – Farver og materialer.
  Tinglysningsdato: 6. maj 1997 ved retten i Brønderslev.
  Anmelder: Landinspektør Peter Zacho.
  Aflyst: 14. april 2009.

§ 6.6 Tagformer – oprindelig tekst.

Tage skal udføres som ligebenede sadeltage med 20 0 taghældning og belægges med græstørv.
Max. højde til overkant rem 2,20 m. målt fra gulv.
Gulv må max. være 20 cm. over terræn ( niveauplan ).
Der udføres min. 60 cm. udhæng.
Der skal udføres terrænbefæstelse i 60 cm. bredde ud fra husenes facader, enten som støbt banket eller med fliser, ral el. lignende.

§ 6.6 Tagformer – tekst ændret til.

Tage skal udføres som ligebenede sadeltage med 20 0 taghældning og belægges med græstørv.
Max. højde til overkant rem 2,20 m. målt fra gulv.
Gulv må max. være 20 cm. over terræn ( niveauplan ).
Udhæng markeres med sternbrædt / tagrende på sternbrædt eller lignende klar overgang fra facade til tag.
Terrænbefæstelse / terrasser o.l. må udføres af natursten, betonfliser, trykimprægneret træ og / eller grusbelægning.

§ 6.7 Farver og materialer – oprindelig tekst.

I område A udføres ydervægge med udvendig beklædning af lodrette, gennemskårne, afbarkede granrafter, der behandles med farveløs træimprægneringsmiddel, eller med træimprægneringsmiddel i farverne saltgrøn eller lyse brune.
I område B udføres ydervægge af træ, der ligeledes behandles med farveløs træimpræg-neringsmiddel, eller med træimprægneringsmiddel i farverne saltgrøn eller lyse brune.
I begge områder må remme, sternbrædder, døre og vinduer farves brune eller i passende kontrastfarver til ydervæggenes farver.

§ 6.7 Farver og materialer – tekst ændret til.

I område A udføres ydervægge med udvendig beklædning af lodrette, gennemskårne, afbarkede granrafter, eller af 1 x 5” trykimprægneret fyr således at den lodrette” stof-virkning ” på husenes facader bevares i området. Dog skal beklædningen være ensartet på den enkelte ejendom.
I område B udføres ydervægge af træ.
I begge områder må der anvendes imprægneringsmiddel / maling i jordfarveskalaens brune og grønlige nuancer.
Baggrund for påtegningen:
I årene 1994 -1996 havde der i foreningen været ønsker og diskussioner om at gøre det lovligt at bygge terrasser på siden af husene i område A og om, hvordan tilbygninger til husene i område A måtte foretages.
Endvidere var der ønsker om, at det skulle være muligt at udskifte rafterne på husene i område A med anden beklædning, idet mange huses rafter efterhånden var ved at være dårlige.
Farvevalget for remme, sternbrædder, døre og vinduer blev også tit diskuteret, idet det var svært at definere, hvilke farver der kunne komme ind under ” eller i passende kontrast-farver — ”.
Bestyrelsen udarbejde derfor sammen med en arkitekt et forslag til ændring af deklara-tionen, og forslaget kom herefter til afstemning på den ordinære generalforsamlinger i 1996.
Forslaget blev vedtaget, og herefter tinglyst som påtegning 2 til deklarationen.
Påtegning nr. 2 blev aflyst ved tinglysningen af påtegning nr. 3 i 2009.

 1. Generalforsamlingsbeslutning 2002.

I årene efter 1997 var det som om, at flere og flere medlemmer begyndte at male husene i farver, som ikke var tilladte i henhold til deklarationen. Bl.a. valgte mange medlemmer at male sternen og vinduer hvide, ligesom der ved vedligeholdelsen af husene blev isat hvide plastvinduer.
For den daværende bestyrelse var dette en klar uholdbar situation, som man var nødt til at forholde sig til.
Der blev derfor i 2001 nedsat 4 grupper, bestående af bestyrelsen og medlemmer fra hver af vore 4 veje. Grupperne fik til opgave at udarbejde et forslag til bestyrelsen angående en ændring af deklaration med hensyn til farvevalg.
Bestyrelsen udarbejde ud fra gruppernes forslag det endelige forslag, som herefter blev forelagt til afstemning på den ordinære generalforsamling den 25. juli 2002.
Forslaget blev vedtaget og senere godkendt af Pandrup Kommune.
Bestyrelsen gik herefter i gang med at forberede en tinglyst påtegning af forslaget. Men i modsætning til de foregående to påtegninger, der hver var blevet lyst som én tinglysning gældende for alle 115 matrikel nr., forlangte tinglysningskontoret nu, at påtegningen skulle tinglyses på hvert enkelt matrikel nummer, en omkostning på 1.400 kr. for hvert medlem.
Efter samråd med bl.a. Pandrup Kommune frafaldt bestyrelsen herefter anmodningen om tinglysningen, idet bestyrelsen fandt prisen for høj.
I stedet for blev der aftalt med Pandrup Kommune, at såfremt et medlem allerede havde malet sit hus i en af de i det vedtagne forslag nævnte farver, eller ønskede at gøre det, skulle vedkommende søge kommunen om dispensation hertil. Kommunen ville så se velvilligt på ansøgningen om dispensation.
Da der kunne blive tale om ret mange dispensationsansøgninger, udarbejdede bestyrelsen et standard ansøgningsskema.
I det efterfølgende redegøres der for de på generalforsamlingen vedtagne ændringer.
§ 6.6 Tagformer – deklarationens tekst af 6. maj 1997.
Tage skal udføres som ligebenede sadeltage med 20 0 taghældning og belægges med græstørv.
Max. højde til overkant rem må være 2,20 m. målt fra gulv.
Gulv må max. være 20 cm. over terræn ( niveauplan ).
Udhæng markeres med sternbrædt / tagrende på sternbrædt eller lignende klar overgang fra facade til tag.
Terrænbefæstelse / terrasser o.l. må udføres af natursten, betonfliser, trykimprægneret træ og / eller grusbelægning.

§ 6.6 Tagformer – forslag vedtaget på den ordinære generalforsamlingen den 25.juli 2002.

Tage skal udføres som ligebenede sadeltage med 20 0 taghældning og belægges med græstørv.
Max. højde til overkant rem skal være 2,20 m. målt fra gulv.
Gulv må max. være 20 cm. over terræn ( niveauplan ).
Udhæng skal markeres med sternbrædt, tagrende på sternbrædt eller lignende klar overgang fra facade til tag.
Terrænbefæstelse / terraser o.l. skal udføres af natursten, betonfliser, trykimprægneret træ og / eller grusbelægning.

§ 6.7 Farver og materialer – deklarationens tekst af 6. maj 1997.

I område A udføres ydervægge med en beklædning af lodrette, gennemskårne, afbarkede granrafter eller af 1 x 5” trykimprægneret fyr, således at den lodrette ” stofvirkning ” på husenes facader i området bevares.
Dog skal beklædningen være ensartet på den enkelte ejendom.
I område B udføres ydervægge i træ.
I begge områder må der anvendes træimprægneringsmiddel / maling i jordfarveskalaens brune og grønlige nuancer.

§ 6.7 Farver og materialer – forslag vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. juli 2002.

I område A skal ydervægge udføres med en beklædning af lodrette, gennemskårne, afbarkede granrafter eller af 1 x 5” trykimprægneret fyrretræ , således at den lodrette ” stofvirkning ” på husenes facader i området bevares.
Garage / carport / udhus og stakit skal udføres i samme materiale- og farvevalg som beboelseshuset.
I område B skal ydervægge udføres af træ.
Garage / carport / udhus og stakit skal udføres i samme materiale- og farvevalg som beboelseshuset.
Bygningernes udvendige beklædning skal behandles med imprægneringsmiddel indenfor jordfarveskalaens brune og grønlige nuancer.
Bygningernes stern og udvendige synlige bjælker skal behandles med imprægnerings-middel indenfor jordfarveskalaens brune og grønlige nuancer eller med

 • svenskrød ( 2NCS farve nr. S 4550 – Y80R ) eller
  • grøntonet grå ( 2NCS farve nr. S 1502-G til nr. S 5502-G) eller
 • gultonet grå (2NCS farve nr. S 1502-Y til S 5502-Y ).
  Bygningernes udvendige vinduer og døre skal behandles med imprægneringsmiddel indenfor jordfarveskalaens brune og grønlige nuancer eller med
 • svenskrød ( 2NCS farve nr. S 4550 – Y80R) eller
 • grøntonet grå ( 2NCS farve nr. S 1502- G til nr. S 5502- G) eller
 • gultonet grå (2NCS farve nr. S 1502-Y til nr. S 5502-Y) eller
 • hvidt.
  Farvesystem: NCS farvesystem, Natural Colour System, Anden udgave
 1. Tredje tinglyste påtegning – Generalforsamlingsbeslutningen i 2002.

Det har for medlemmerne og for bestyrelsen ikke været tilfredsstillende, at generalforsam-lingsbeslutningen ikke kunne tinglyses som én fælles tinglysning for alle 115 parceller.
Bestyrelsen undersøgte derfor i efteråret 2008 muligheden for at få tinglyst generalfor-samlingsbeslutningen som én tinglysning i lighed med de to første påtegninger.
Tinglysningsretten i Hobro meddelte efterfølgende i mail af 12. november 2008, at tinglysningsreglerne var lavet om, således at det nu igen var muligt at lave én fælles tinglysning for alle 115 parceller.
Bestyrelsen besluttede derfor i december 2008 at igangsætte tinglysningen af generalforsamlingsbeslutningen.
Samtidigt ville vi benytte muligheden for at få ændret navnet Pandrup Kommune til Jammerbugt Kommune de steder i deklarationen, hvor navnet forekom.
Den tredje påtegning blev tinglyst den 14. april 2009, og udskrift af akten, indeholdende den oprindelige deklaration med de 3 tinglyste påtegninger, er efterfølgende udsendt til alle foreningens medlemmer.

 1. Deklarationen i fremtiden.

Bestyrelsen har som meddelt på generalforsamlingen i 2009 nedsat et deklarationsudvalg med henblik på en ajourføring af deklarationen – se nærmere herom på foreningens hjemmeside.
Jammerbugt Kommune vil i 2010 gå i gang med at lave nye lokalplaner for sommerhus-områderne i kommunen. På nuværende tidspunkt er det kommunens hensigt, at den første lokalplan skal laves udelukkende for vort område, og at denne lokalplan skal være model for de øvrige lokalplaner.
Deklarationen som den er i dag vil blive aflyst, idet den vil blive en del af lokalplanen.
Lokalplanen vil blive lavet i et tæt samarbejde mellem kommunen og foreningens deklarationsudvalg, og den forventes vedtaget i løbet af 2011.

På bestyrelsens vegne.

Søren Dam
Formand

Deklaration, lyst 20. maj 2009