Vedtægter

VEDTÆGTER

for

“GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG”

Navn, hjemsted og formål :

§ 1.

Foreningens navn er “GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG”

§ 2.

Foreningens hjemsted er Jammerbugt Kommune under retten i Hjørring.

§ 3.

Grundejerforeningen formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme, herunder specielt at påse, at den på ejendommene hvilende lokalplan respekteres, at anlæg og vedligeholdelse af veje finder sted, at sikre naturpleje af fællesområderne, samt at forestå oprensning af kanaler og grøfter og være forbindelses- og formidlingsled til de øvrige grundejerforeninger i området og til myndighederne.
Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant.
De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer.
Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige ordensreglement. Ordensreglementet, der skal vedtages af en generalforsamling med 2/3 majoritet, træder i kraft, når det er udsendt til medlemmerne.

Medlemmerne og disses forhold til foreningen :

§ 4.

Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af matrikelnumrene 2-fx; 2-fy, 2-fz, 2-fæ, 2-fø, 2-ga, 2-gb, 2-gc, 2-gd, 2-ge, 2-gf, 2-gg, 2-gh, 3-v, 3-x, 3-y, 3-z, 3-æ, 3~0, 3-aa, 3-ab, 3-ac, 3-ad, 3-ae, 3-af, 3-ag, 3-ah, 3-ai, 3-ak, 3-al, 3-am, 3-an, 3-ao, 3-ap, 3-aq,’3-ar, 3-as, 3-at, 3-au, 3-av, 3-ax, 3-ay, 3-az, 3-aæ, 3-aø, 3-ba, 3-bb, 3-bc, 3-bd, 3~be, 3-b!, 3-bg, 3-bh, 3-b1, 3-bk, 3-bl, 3-bm, 3-bn, 3-bo, 3-bp,,3-bq, 3-br, 3-bs, 3-bt, 3-bu, 3-bv, 3-bx, 3-by, 3-bz, 3-bæ, 3-bø, 37ca, 3-cb, 3-cc, 3-cd, 3-ce, 3-cf, 3-cg, 3-ch, 3-,ci, 3-ck, 3-cl, 3-cm, 3-cn,,3-co, 3-cp, 3-cq, 3-cr, 3-cs, 3-ct, 3-ou, 3~cv, 3-cx, 3-cy, 3-cz, 3-cæ, 3-cø, 3-da, 3-db, 3-dc, 3-dd, 3-de, 3-df, 3-dg, 3-dh, 3-di, 3-dk, 3-dl, 3-dm, 3-dn, 3-do, 3-dp, 3-dq, 3-dr, 3-ds, og fællesarealerne matr.nr. 2-ax, 3-u, Kettrupgaard, Grønhøj Huse m.m., Ingstrup sogn.
De til en hver tid værende ejere af ovennævnte parceller er pligtige til at være medlemmer af grundejerforeningen.
Grundejerforeningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer at træffe bestemmelse om, at også ejere af parceller udenfor foreningens område kan være medlemmer af foreningen eller at grundejerforeningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening.

§ 5.

Når et medlem overdrager sin parcel eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.
Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.
Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes sekretær og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling og bopæl samt parcellens parcelnummer og matrikelnummer.

§ 6.

I forhold til tredjemand hæfter foreningens medlemmer pro rata for foreningens forpligtelser.
I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal være tilfældet med tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.
Ovennævnte hæftelse udregnes i forhold til det kontingent, det enkelte medlem betaler..
Hvert medlem betaler for hver parcel, han/hun ejer, et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter, at erlægge inden 1/4 ( 1. April ) for det pågældende kalenderår.
Det årlige kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling.
Indbetaling af kontingent skal ske til Foreningens bankkonto eller andet af Grundejerforeningens bestyrelse angivet sted.
Er et medlem mere end 1 måned i restance til Foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen.
Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg for restancen, svarende til 1/2 ( en halvdel ) af årskontingentet.
Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.

§ 7.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

§ 8.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juli/august måned i Nordjylland.
Indkaldelse, regnskab/budget, rettidigt indkomne forslag og eventuelle øvrige bilag til indkaldelsen sendes af Bestyrelsen med tre ugers varsel til hvert medlem på den e-mailadresse, som medlemmet har angivet til Foreningens sekretær.
Har et medlem ikke angivet en e-mailadresse til Foreningen, sendes indkaldelsen til den medlemsprotokollen anførte adresse.
Referat af Generalforsamlingen, bestyrelsens beretning og eventuelle øvrige bilag udsendes til medlemmerne efter samme retningslinier som for Indkaldelsens vedkommende.
Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver ændring af e-mailadresse og om enhver adresseforandring.
Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen v/formanden i hænde senest den 1/6.
Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles :

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor
4. Rettidigt indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand for bestyrelsen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning                                               

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med mindst 8 dages varsel, afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter at mindst 1/4del af foreningens medlemmer – der ikke er i restance til foreningen – til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamling afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse.
Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§ 10.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.
Hvert medlem har 1 stemme for hver parcel, han/hun ejer.
Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være hensigtsmæssig.
Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end 1 fuldmagt.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel majoritet, jfr. dog §§ 11 og 18.
Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

§ 11.

Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægter, ordensreglement, bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves at beslutningen vedtages med 2/3dele af de afgivne stemmer. Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredjemand kan kun ændres ved eenstemmighed hos samtlige medlemmer.
Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

Bestyrelsen

§ 12.

Bestyrelsen består af 3 – 5 medlemmer. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen.
Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med en næstformand.
I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.
Bestyrelsen samt suppleanterne vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot ét medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen og suppleanten for ham indtræder da i hans sted.
Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

§ 13.

Bestyrelsen har den daglige drift af foreningens virksomhed – herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg – og varetager dens formål og interesser.
Der afholdes møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne giver møde.
Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde at stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 14.

Foreningen tegnes overfor tredjemand af den samlede bestyrelse.

Revisorer og regnskab

§ 15.

Generalforsamlingen vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.
Revisor gennemgår mindst én gang årligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter han indgiver sine revisionsbemærkninger til bestyrelsen.

§ 16.

Foreningens regnskab er kalenderåret, første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og indtil 31/12 1979. Regnskabet skal tilstilles revisoren inden ¼ og skal af denne være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at en ekstrakt med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig medindkaldelse til generalforsamlingen.

§ 17.

Medlemmernes indbetalinger foretages til kassereren, der indsætter foreningens midler i bank, sparekasse eller på girokonto i foreningens navn.
På kontoen kan kun hæves af kassereren.

§ 18.

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om lovændringer gældende regler og med samtykke af Jammerbugt Kommune.
Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.

Særlige bestemmelser

§ 19.

Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 20.

Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer/lokalplaner eller nogen kommunal vedtægt.

Godkendelse m.v.

§ 21.

Ovenstående love er vedtaget på en dertil indkaldt stiftende generalforsamling den 26.9.1979.

§ 8 revideret på generalforsamlingen juli 1992.
§§ 2, 5, 6, og 18 revideret på generalforsamlingen juli 2008.
§§ 3, 6, 20 og 21 revideret på generalforsamlingen juli 2018