Affaldssortering

Kære alle, 

25. maj afholdt Jammerbugt Kommune informationsmøde for formændene af sommerhusgrundejerforeningerne i kommunen. Et af hovedemnerne var den fremtidige ordning for affaldssortering, Nedenstående tekst i kursiv er kommunens referat fra mødet, og præsentationen der blev givet er vedhæftet. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2. juli vil kort omhandle dette vigtige emne.

Mvh Peter

Formand for Grundejerforeningen Ørnbjerg

___________________________________________________________

Orientering om fremtidig affaldsordning i sommerhusområderne,

Tom Hansen, fagleder i Team Forsyning, orienterer om den fremtidig affaldsordning i sommerhusområderne.

 Sagsbeskrivelse

Folketinget vedtog i 2020 “Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Planen med tilhørende lovgivning sætter rammen for affaldshåndteringen i Danmark. For boliger og sommerhuse handler det blandt andet om ensretning af affaldshåndteringen i hele Danmark, herunder hvilke affaldstyper man skal sortere i, og hvordan affald skal indsamles. Vækst- og Udviklingsforvaltningen præsenterer baggrund og rammer for affaldshåndteringen i Danmark og orienterer om, hvordan dette implementeres i Jammerbugt Kommune. Dette handler særligt om de kommende affaldsløsninger i sommerlandet i praksis, tidsplan og økonomi.

 Referat

Tom Hansen orienterer om baggrunden for den nye affaldsordning i sommerhusområder. Formændene for sommerhusgrundejerforeninger orienteres om detaljerne vedrørende den nye ordning samt de nye beholdere og de tilhørende skjulere og ”beholderholdere”. Ordningen, der i dag er gældende for helårsboliger, kommer fremadrettet ligeledes til at gælde for sommerhusområder. Forvaltningen kommer til efteråret med en eksempelsamling over, hvilke løsninger, der er mulige for sommerhusgrundejerne med hensyn til indendørs udstyr, beholderskjulere m.v. Der orienteres om konceptet ”mellemugetømning”, hvormed der kan tilkøbes flere tømninger i den mellemliggende uge mellem de ordinære 14-dages tømninger. Med den nuværende ordning, tømmes der op til 44 gange om året, mens den nye ordning i alt kommer til at bestå 65 kørsler, hvis der skal tømmes hver uge.

 ”Egenløsning” er hovedreglen i Jammerbugt Kommune. I Jammerbugt Kommune implementeres to beholdere, mens der i andre kommuner typisk implementeres tre-fire beholdere. Udgangspunktet er, at der skal være vendepladser ved vejene, men i enkelte tilfælde er det nødvendigt, at der skal bakkes, men dette skal foregå forsvarligt. I enkelte tilfælde kan der være tale om fællesløsninger, hvilket sker på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets vurdering ud fra objektive kriterier. Man kan ikke have både egenløsning og fællesløsning i samme område, hvilket er grundet klimahensyn, da der skal køres overordentligt mange gange. Hvis der er tale om eksempelvis nedgravede fællesløsninger, så kræver det mange ressourcer, da bilen til at håndtere dette er væsentligt større. Udgangspunktet for fællesløsningerne er, at det skal være rimelig gåafstand fra det enkelte sommerhus til de pågældende affaldsbeholdere. Det er kommunen, der står for investeringen af de nedgravede containere. Kommunen står ligeledes for forarbejdet og etableringen af fællesløsningen. 

Betalingen sker via affaldsgebyr. Hvis man udlejer sommerhus, og man har en fællesløsning, så vurderes niveauet for betalingen ved antallet af sengepladser i det pågældende sommerhus. Jo mere affald, man som husstand producerer, desto højere betaling. Sommerhuse med mange sengepladser skal betale højere bidrag. Med størst muligt forbehold oplyste Tom Hansen et bud på en standardløsning for håndtering af affald på 1200,- pr. sommerhus. Såfremt der er mellemugetømning, stiger kommunens estimat ligeledes. 

Ordningen forventes udrullet i løbet af foråret 2023 og senest i efteråret 2023. Ordningen bliver ikke udrullet i sommerperioden. Sommerhuse med egenløsning får stillet begge affaldsbeholdere til rådighed samtidigt. Affaldsbeholdere, som stammer fra før kommunesammenlægningen tages ikke med retur – det samme gælder alle sækkestativer. Kommunens affaldsbeholdere tages med retur, når den nye ordning udrulles. Sommerhusgrundejerne informeres via mail og SMS om, hvornår den nye beholder udleveres. Afstanden til beholderne skal være i gåafstand og i umiddelbar nærhed af boligerne. I det offentlige rum skal affaldssortering ligeledes påbegyndes.

Aftaler Sommerhusgrundejerne bliver involveret i 2. halvår 2022, Vækst- og Udviklingsforvaltningen indkalder til dialog