Sidste frist: Grenaffald

Bestyrelsen har af hensyn til foreningens økonomi anmodet sommerhuspedellen om et overslag over flisningen af efterårets grenaffald. For at give sommerhuspedellen mulighed for at vurdere mængderne og dermed prisen er det derfor besluttet, at sidste frist for i år at lægge grenaffald til flisning er mandag, den 7. december. Dette muliggør, at flisningen kan være tilendebragt inden årets udgang.