Nyhedsbrev November 2021

Naturplejeprojekt

Til stor skuffelse og forundring har vi fra Jammerbugt Kommune 11. november modtaget en mail der bekendtgør at afgræsning med køer i vores sommerhusområde fremover ikke er tilladt. Den korte besked er ledsaget af notat fra kommunen til Ankestyrelsen som er grundlag for beslutningen. Dette notat er vedhæftet nyhedsbrevet. Foreningens bestyrelse har ikke været hørt eller inddraget i klagesagen.

Hvis denne beslutning fastholdes betyder det at foreningens vedtagelse på generalforsamlingen i 2020 om at forlænge naturplejen ved afgræsning i 5 år umuliggøres ligesom vores langsigtede naturplejeplan heller ikke længere kan gennemføres da den indeholder afgræsningen som et væsentligt element.

Vi har bedt om et snarligt møde med Jammerbugt Kommune for at få uddybet baggrunden for beslutningen, diskuteret konsekvenserne heraf og finde en vej frem.

Når mødet er afholdt vil vi i bestyrelsen tage stilling til om vi skal påklage beslutningen iht den klagevejledning som kommunen har anvist.

Vi har 12. november modtaget en mail fra Søren Dam, foreningens tidligere formand med titlen “Ophør med dyrehold i vort sommerhusområde” som vi antager alle foreningens medlemmer også har modtaget. Bestyrelsen er generelt modstander af en polemisk debat på vores hjemmeside, men vi mener at der i Søren Dams mail er slet skjulte antydninger om svigt i bestyrelsen og helt udokumenterede påstande som vi anser nødvendige at besvare. Foreningen vedtog i 2018 at igangsætte naturplejeprojektet efter meget tæt samarbejde med kommunens Natur team. De indledende erfaringer fra den første afgræsningssæson 2019 blev vurderet meget positivtsammen med kommunen og Danmarks Naturfredningsforening og var grundlag for at fortsætte projektet med afgræsning i 2021. Der er ikke belæg for at hævde, som Søren Dam konkluderer, at afgræsningen er på vej til at udrydde hedepletvingen. Vi har set meget fin fremvækst inden for folden i 2019, 2020 og 2021 af djævelsbid som er værtsplanten for sommerfuglens larver, og et smukt blomsterflor med nektar i forsommeren til de flyvende sommerfugle hvilket har været et vigtigt mål for den skånsomme afgræsning. Men hedepletvingen varierer meget i antal fra år til år, og en isoleret population som den på vores område er særlig følsom da naturlig spredning over afstand kun sker i ringe omfang. Meget regn og vand som i vinteren 2019/2020 kan være meget skadelige for larvernes mulighed for at overleve, og langvarig tørke som i sommeren 2020 kan ligeledes betyde forringelse af larvernes fødetilgang – det er i høj grad vejrlig som kan påvirke bestandens størrelse. Et mål for bestandsstørrelsen sker ved tælling af spind august/september i området med stor usikkerhed på at finde alle spind. Denne lille oversigt over antal registrerede spind i vores område, som stammer fra tal vi har fået oplyst fra kommunen, viser med al tydelighed hvor meget bestanden varierer fra år til år:

 2010     60

 2012      3 (afbrænding af området)

 2015      1 (korrekt tal? – Naturstyrelsen oplyser 72? Naturdatabasen oplyser 34?)

 2016     97

 2017     38​

 2018     72

 2019     22 (afgræsning)

 2020     20

 2021       5 (afgræsning)

I 2019 afgræsning fra maj til december med fint antal flyvende hedeplevinger og 2021 afgræsning fra april til oktober. Der var desværre meget få flyvende hedepletvinger i 2021 i området, og derfor efterfølgende også meget få spind, men helt usandsynligt at de få flyvende hedepletvinger i 2021 i slutningen af maj skyldes afgræsningsprojektet, der var jo ingen køer i området i 2020! Der har ikke været spind eller set flyvende hedepletvinger ved Hjertesøen de sidste år, ligesom der heller ikke længere er fundet spind i delområde C af vores udstykning nord for folden.

Årsagen til tilbagegangen kan ikke tilskrives græsningen men er langt mere kompleks og stemmer med den store tilbagegang for rigtig mange andre sommerfugle i Danmark.

Søren Dam hævder at tilslutning til foreningens arrangementer har været lille og stemningen dårlig. Det kan undre hvordan han kan nå til denne konklusion da han ikke selv har deltaget i hverken generalforsamlinger, informationsmøder, naturvandringer eller arbejdsdage siden 2016. Vi har haft god tilslutning til alle disse tiltag og kan blot som eksempel erindre om en rigtig god fejring af foreningens 40-års jubilæum. I modsætning hertil har Søren Dam bidraget med at rundsende for bestyrelsen stærkt intimiderende skrivelser til foreningens medlemmer, og bortviste sågar et af bestyrelsens medlemmer fra sin grund da et forsøg på dialog blev gjort.

Bestyrelsen bestræber sig meget på at holde en god tone og samtidig være loyal over for de beslutninger som foreningen vedtager på generalforsamlinger, vores højeste myndighed.

Flisning af grenaffald mm

Som sædvanligt vil Sommerhuspedellen foretage flisning af de bunker der er samlet fra de enkelte parceller her ved slutningen af året. Husk at placere dem let tilgængeligt på fællesvejene så det er muligt at komme til med traktor og vogn. Vi har igen nydt godt af kommunens hjælp i forbindelse med bortskafning af affald fra naturplejedagen i september så vi derved har sparet omkostninger. Vi skal også henstille til at der holdes igen med at lave nye bunker til Sommerhuspedellen efter denne runde indtil kort før 1. flisning finder sted sidst på foråret. Det ser ikke kønt ud langs vejene med en masse afskårne grene mm. Hvis der er behov for oprydning på grunden inden da er det jo helt fint selv at bringe sit affald til genbrugspladsen.

Opdatering af oplysninger på hjemmesiden og til sekretærens/kassererens kontaktlister

Der har været en delejerskifter de seneste par år i området, og ofte tilgår der bestyrelsen meddelelse herom fra den involverede ejendomshandler, således at kontaktdata kan blive opdateret. Desværre sker dette ikke altid automatisk så nye ejere bedes være opmærksom på dette. I andre tilfælde får vores medlemmer nye mailadresser, telefonnumre eller hjemmeadresser, som er vigtige at kende af administrative grunde.

Vi henstiller at alle sikrer at rette informationer forefindes på hjemmesiden og at sekretær/kasserer bliver gjort opmærksom herpå ved ændringer så vi altid kan rette henvendelser til rette person(er) 

M.v.h. Bestyrelsen​